Gå til innhold

Vi jobber for at vår region skal bli et selvmordstryggere samfunn.

Selvmordsproblematikk er et stort folkehelse- og samfunnsproblem. Forebygging av selvmord må skje på de arenaene hvor mennesker lever sine liv. Selvmordsforebyggende tiltak må sees i sammenheng med forhold i lokal- og storsamfunnet, og de må ha et bredt perspektiv.

Nord- Norges særegne kultur, historie og befolkningssammensetning gjør det nødvendig å ta hensyn til ulike forståelser av selvmordsproblematikken for å gi hensiktsmessig oppfølging.

I vår region er det mellom 20 – 30 personer som tar livet sitt hvert år. Forekomsten av selvmord i vår landsdel er stort sett lik landet for øvrig, bortsett fra en høyere forekomst av selvmord blant unge menn under 25 år. Det er et av flere forhold ved selvmordsproblematikken i nord, hvor vi ser sammenfall med urfolk og annen befolkning i nordområdene. Det er derfor viktig at vi både har et nasjonalt perspektiv og et nordområdeperspektiv i arbeidet med selvmordsforebygging i nord. «Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland» er også et verktøy for oss på RVTS Nord i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Mer enn 500 mennesker tar selvmord hvert år i Norge. Omtrent to til tre ganger så mange menn som kvinner tar livet sitt. Selvmordsforsøk er mest vanlig blant kvinner. Det er mellom 7 – 15 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. Omfanget av selvskading er usikkert, men det er sannsynligvis noe høyere enn selvmordsforsøk. Selvskading er vanligere blant ungdom enn hos voksne, og mer utbredt blant jenter enn gutter. Selvmordsatferd berører mange mennesker, både familie, venner og øvrig nettverk. Flere av disse vil ha behov for profesjonell hjelp.