Få faglig råd og bistand digitalt under pandemien

Jobber du innen barnevern, psykisk helse-, rus-, vold- eller traumefeltet i Nord-Norge?

Vi er seks kompetansesentre i Nord-Norge. Noen av oss er regionale, mens andre er nasjonale. Våre målgrupper er: Dere som er kommunalt ansatte i barnevern, psykisk helse-, rus-, og vold- og traumefeltet. Vi er en tjeneste for tjenestene og det forebyggende arbeidet.

Nå under pandemien, er vi tilgjengelige, men på en litt annen måte enn før. Her finner dere en liste over hva hvert av sentrene har å tilby og hvordan dere kan kontakte oss.

[responsive_embed][/responsive_embed]

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) tilbyr for tiden digital tjenestestøtte og veiledning til deg som jobber med barn og unge. Ta kontakt med oss via lenken «Tjenestestøtte» på våre nettsider, eller via vår e-post: Tjenestestotte@helsefak.uit.no

Videreutdanningsemne med oppstart vår 2020: HEL – 6319 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge 15 stp, (samlingsbasert). Søknadsfrist 1.desember 2020. Minner om at Barn- og ungekongressen 2020 «Prikk lik og unik» går digitalt i år 1.-3.desember. Her kan du lese programmet og melde deg på: Barn- og ungekongressen.

Les mer om oss, våre tilbud, våre utdanninger og finn lenke til tjenestestøttetilbudene våre på rkbunord.uit.no og på Facebook.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus- Nord) har oppgaver innenfor hele bredden av rusfeltet, fra forebygging, via tidlig innsats, til oppfølging og behandling i kommunene.

Vi er tilgjengelig for henvendelser, dialog og bistand på Teams, Skype, telefon eller e-post. Vi har gjort om noen av våre tilbud til webinarer. Ut fra smittesituasjonen og våre reiserestriksjoner vil vi fortløpende vurdere hvilke forespørsler vi kan imøtekomme med fysiske møter.

KoRus-Nord drifter også nett-tjenestene kommunetorget.no og forebygging.no

Kommunetorget.no er en nasjonal tjeneneste for planlegging av folkehelse og kommunalt rusarbeid. Under pandemien er det opprettet egne tjenester for korona og kommunale ruskartlegginger og – erfaringer, samt kommunal Chattetjeneste og informasjon.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet innenfor områdene:

  • Traumer og traumatisk stress / psykososial beredskap
  • Vold og overgrep / vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

De som i sitt arbeid møter mennesker som er berørt av disse temaene har ofte behov for hjelp, støtte og kompetanseheving. Dette tilbyr vi til fagfolk og organisasjoner digitalt der det ikke er hensiktsmessig å møtes fysisk, gjennom blant annet undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon samt ulike nettkurs. Ta kontakt med oss på mail: rvts@unn.no. Følg oss på Facebook og sjekk ut kurs og konferanse kalenderen på vår nettside.

Se liste over våre digitale ressurser her: RVTS Nords digitale ressurser

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) har samfunnsansvar for å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus/avhengighet. Kompetansetjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse innen psykisk helsevern og rus/avhengighet når det gjelder samiske pasienters særskilte behov for språklig og kulturtilpasset diagnostikk og behandlingstilbud. I tillegg har SANKS spesialisthelsetjenesteoppgaver som utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helsevern og rus/avhengighet.

Under den pågående pandemien har SANKS sine kliniske tjenester normal drift. Barn, unge og voksne får tilbud om utredning og behandling. De polikliniske behandlingene går i større grad på Skype.

SANKS gir fremdeles formidling og undervisning som tidligere, men de fleste oppdrag foregår nå digitalt.

Vivat selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT tilbyr opplæring i hvordan man kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker som tenker på å ta sitt liv. Dette er kompetanse som alle som møter mennesker vi ha nytte av og målgruppen for våre kurs er både uformelle og formelle hjelpere. Du kan lese mer om kursene Førstehjelp ved selvmordsfare og Oppmerksom på selvmordstanker (OPS) på vår webside.

Kurs i koronatid: Kursene Førstehjelp ved selvmordsfare og Oppmerksom på selvmordstanker gjennomføres ikke digitalt. Kursene er i stor grad er bygd på interaksjon i form av erfaringsutveksling og praktiske øvelser mellom kursleder og deltakere og deltakere seg imellom. Formen er utfordrende i henhold til restriksjoner for fysiske møter, men kurs i mindre grupper kan gjennomføres etter særskilt dispensasjon, som gis etter søknad. Se informasjon om slik kurssøknad på hjemmesidene til Vivat. Å få innvilget dispensasjon til å holde kurs avhenger blant annet av beskrivelse av gjennomførbare smittevernstiltak.

Vivat selvmordsforebygging laget våren 2020 filmen Spørre om selvmord (SOS), som på faglig og pedagogisk måte informerer om selvmordsforebygging og samtidig oppfordrer befolkningen til å snakke og spørre om selvmord. Filmen tilsvarer ikke kunnskapsmessig deltakelse på kurs, men fungerer som en introduksjon til hvordan nærme seg selvmordstematikken. Filmen er tilgjengelig på ulike portaler, i tillegg til Vivat sin hjemmeside.

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene) er tilstede i nord og samarbeider med de andre kompetansesentrene. For tiden digitalt.  Du treffer oss på Teams, Skype, Zoom, telefon eller e-mail.

Flere av de faglige nettverkene vi deltar i, er nå på digitale plattformer:

  • Regionalt ACT/FACT-nettverk
  • Teamledernettverk for ACT- og FACT-team i Nord-Norge
  • FIT-nettverk Nord

Følg oss og oppdater deg på psykisk helsearbeid, fag- og tjenesteutvikling via napha.no. Der oppdaterer vi også en egen temaside om Koronakrisen og psykisk helsearbeid. Se våre og andres webinarer under kurs- og konferanser. Vi samarbeider blant annet med Housing First Bergen og Husbanken om en gratis web-basert opplæring i Housing First.

Vi er også på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. Vi anbefaler Facebook-gruppene våre, der mange er aktive:

Psykologer i kommunene
Rask psykisk helsehjelp
ACT-team og FACT-team i Norge
Housing First nettverket i Norge

Kontaktinformasjon til sentrene i region nord:

RKBU Nord: tjenestestotte@helsefak.uit.no Tlf: 77 64 4789

KoRus Nord: post@korusnord.no

RVTS Nord: rvts@unn.no Tlf: 77 75 43 80

Napha: kontakt@napha.no Tlf: +47 48 14 54 34

Vivat: vivat@unn.no Tlf: 77 75 43 60

SANKS: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no Tlf: 78 94 75 00

Minner også om oppdatert koronainformasjon på Bufdir, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet sine sider.