Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse?

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, UKOM, lanserte en viktig rapport i juni 2021 med utgangspunkt i drukningstragedien i Tromsø

Sammendrag fra Ukom

Rapporten tar utgangspunkt i en tragedie i Tromsø der en kvinne fra Sør-Sudan og to av døtrene hennes døde av drukning. Ukom har valgt denne alvorlige hendelsen som et utgangspunkt for å undersøke bakenforliggende årsaker til at nyankomne flyktninger kan oppleve store belastninger og et ekstremt psykisk stress. Undersøkelsen søker å gi svar på hvorfor vi ikke alltid klarer å fange opp dem som trenger hjelp. Flyktninger er i en særskilt sårbar situasjon.

Rapporten identifiserer flyktninger som har fått opphold i Norge med familiegjenforening som en spesielt sårbar gruppe. Spesielt er det en risiko for at tjenestetilbudet ikke er tilpasset de kvinner som får opphold i Norge med familiegjenforening. Undersøkelsen viser at det er en risiko for at nyankomne flyktninger med særlige psykososiale belastninger og behov for helsehjelp, ikke fanges opp. Rapporten belyser forhold som kan ha betydning for om helse- og omsorgstjenestene kommer i posisjon til å forebygge og hjelpe.

Ukom anbefaler at helse- og omsorgsdepartementet tilrettelegger for at alle kommuner kan overholde sine forpliktelser i helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven overfor dem som får opphold i Norge med familiegjenforening. Denne rapporten henvender seg til medarbeidere, ledere, myndigheter og beslutningstakere med ansvar for helse- og omsorgstjenester og andre tjenester til flyktninger. Ansatte i barneverntjenesten, skole, barnehage samt andre med interesse for integrering og migrasjonshelse kan også ha nytte av rapporten.

RVTS Nord har selv bidratt inn i denne rapporten, og anbefaler alle som arbeider med flyktninger å lese den. Det er svært viktige anbefalinger i den til både nasjonale myndigheter og lokale aktører. RVTS Nord vil oppfordre til at disse anbefalingene blir tatt på alvor, og vil arbeide videre med hvordan noen av de mest sentrale anbefalingene best kan gjøres i praksis – som f.eks. å få helsekompetanse og psykososialt fokus (sterkere) inn i introduksjonsprogrammet.

Les rapporten her

Tekst av Marit Borchgrevink