Tettere digitalt på krisearbeid

Fagfolk og frivillige som jobber med krise- og katastrofehåndtering, trenger kunnskap, øving og noen å rådføre seg med. Derfor lanserer RVTS nå psykososialberedskap.no som en nasjonal ressurs, der det er enkelt å ta kontakt med spesialrådgivere i RVTS-ene.

Adobe stock

Tekst av Solveig Espeland Ertresvaag, RVTS Øst

Pandemien kom i mars 2020 og ble en nasjonal krise. De fem RVTSene har alle erfart at den vedvarende pandemien har ført til nye utfordringer og høy stressbelastning for ansatte i helsevesenet og hjelpeapparatet. Ettersom situasjonen har vedvart, er det ved mange arbeidsplasser et høyt arbeidspress over tid, stor usikkerhet og redsel, som stiller høye krav til både ledere og medarbeidere.

Benyttes nasjonalt

Dette aktualiserte behovet for en oppdatert nettressurs om krise og katastrofearbeid, og i region øst ble en pandemitilpasset psykososialberedskap.no raskt utviklet. Nettstedet gir deg lett tilgang på artikler, praktiske råd, filmer, undervisningsmateriell og bakgrunnsstoff (rapporter, veiledere m.m.) om aktuelle temaer rundt kriser og katastrofer, og er blitt en «verktøykasse» som kan brukes til å ivareta egen psykososial omsorg, med artikler og undervisningsmateriell om pandemien som særskilt prioritet. Ønsket er å tilby god, konkret informasjon og veiledning til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige. Materiellet blir også supplert og utviklet underveis, og kan nå benyttes nasjonalt, like aktuelt enten du bor i Alta eller Lindesnes.

Ledere og hjelpere

psykososialberedskap.no kan du blant annet finne temaer med fyldig innhold om pandemi, krisereaksjoner og støtte, aktiv oppfølging, barn og unge, selvmordsforebygging og stressmestring. Dette vil være nyttig for kriseteam, helsepersonell, frivillige, ansatte i skoler og barnehager, og andre som arbeider tett på kriser og katastrofer.

Målgruppen for siden er ledere med ansvar for å organisere, og hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse. Ved å registrere deg vil du kunne få direkte kontakt med andre fagfolk, nyhetsbrev og tilsendt informasjon om relevante kurs og aktiviteter. Er du registrert som leder vil du få tilgang på eget kunnskapsmateriale direkte rettet mot ledere. Her kan du registrere deg

Spørsmål om psykososialt arbeid i Nord?

Ta kontakt med oss på 777 54 380 eller rvts@unn.no