Animasjonsbilde snakkemedbarn.no

Ny og forbedret snakkemedbarn.no

Snakkemedbarn.no er en gratis og populær digital ressurs fra RVTS. Nå er den tilgjengelig i en ny og forbedret versjon. Forsiden er ny, og opplæringsprogrammet er omdøpt til undervisningsopplegg. Et viktig mål med fornyingen er at det skal bli enda enklere å jobbe selvstendig med kompetanseutvikling i grupper på arbeidsplasser.

Tekst av: Solveig Espeland Ertresvaag og Ane H. Simonsen, RVTS Øst

Vold og seksuelle overgrep er vedvarende folkehelseproblem, nå sist slått fast i bl.a omfangsundersøkelsen fra NKVTS og den økonomiske rapporten fra Menon Economics .

Bred forebygging trengs, og dette er bakgrunnen for at snakkemedbarn.no ble laget. Målet med nettressursen er at voksne kan styrke sine ferdigheter til å snakke med barn de er bekymret for på en måte som trygger barnet. Målgruppen er alle som møter barn og ungdom, både i barnehage, skole, helsetjenester på ulike nivåer, i frivillighet og aktiviteter.

Verdifulle tilbakemeldinger

Snakkemedbarn har eksistert siden 2018, og ble oppgradert i 2020. Den gang dreide mye seg om videreutvikling av det digitale produktet. Det forteller Ane Heiberg Simonsen, som er nasjonal prosjektleder for Snakkemedbarn og spesialrådgiver i Rvts Øst. Hun forteller at det nå skal være enda enklere å ta snakkemedbarn.no i bruk på egen arbeidsplass. Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid med å gjøre undervisningsopplegget enda mer selvforklarende.

– Vi vet at mange er travle og har liten tid til å drive eget kompetanseutviklingsarbeid. Ressurser må være enkle å ta i bruk. Opplæringsprogrammet er videreutviklet med tanke på at det skal kunne gjennomføres uten ekstern hjelp. Mange kan mye om vold og overgrep, men ønsker seg inspirasjon til å undervise andre. Nå er det blitt mer fleksibelt og skal være mer intuitivt. I tillegg vil vi selvsagt også fortsette med å arrangere digitale kurs som folk kan bli med på, men med så mange skoler og barnehager, tenker vi det nå blir en klar forbedring at flere kan få bruke opplæringen på egen hånd, sier Heiberg Simonsen.

Dialog og tilbakemeldinger

Arbeidet er forankret i den nasjonale prosjektgruppen ved de fem RVTS-ene. Ansatte ved alle sentrene bruker nettressursen i sin undervisning, og høster derfor verdifulle erfaringer i sin dialog med tjenesteapparatet.
– Vi har fått tilbakemeldinger som vi har lyttet til. Eksempelvis har mange sagt at filmene hvor du er «flue på veggen» og ser voksne i samtaler med barn under veiledning – er “gull”. De har vi nå løftet inn og frem på en måte som vi tenker er mer logisk. Vi har også forbedret strukturen for å gjøre det enklere å finne frem, sier Ane Heiberg Simonsen.

Hva mer er nytt?

Hovedinnholdet på snakkemedbarn er fortsatt simuleringen, med avatarer som du kan bruke til å øve på samtaler. I snakkesimulator er det nå utviklet en mentor. Dette er en 16 år gammel jente som selv har erfaringer hun ønsket at voksne skulle snakke med henne om da hun var yngre. Hun følger spilleren underveis i flere av simuleringene, og gir gode råd når spilleren står fast eller blir kastet ut av samtalen. Hun vil hjelpe deg til å ta gode valg i samtalen.

Landsforeningen for barnevernsbarn har bidratt i utviklingen av denne veilederskikkelsen, og det var deres ide at mentoren skulle være et barn.
– Vi synes det er blitt et veldig godt nytt element. Det minner oss om viktigheten av å ta barnets perspektiv og viser oss hvordan det kan hjelpe oss videre når vi opplever kommunikasjonen er vanskelig.

Snakkesimulatoren, hvor flere av avatarene også er tilgjengelig på samiske språk, er selve kjernen i snakkemedbarn.no.
– Ja, mange blir overrasket over hvor godt de liker å bli utfordret i samtalene med avatarene og hvor mye det er å lære av det. Selv erfarne profesjonelle betror oss at de har blitt kastet ut av en samtale igjen og igjen til de skjønte at det var noe med deres spørsmål, ikke barnets svar som stoppet samtalen. Simuleringen oppleves virkelighetsnær og ekte.

At de også får den følelsen i simuleringen tenker vi er bra, for det betyr god læringseffekt, sier Ane Heiberg Simonsen.

Siden forrige gang snakkemedbarn.no ble oppgradert, har FAFO utført en forskningsstudie på effekten av snakkemedbarn.no. I sin siste delrapport konkluderer de med at resultatene viser signifikant høyere opplevd og målt kompetanse i å snakke om vold og overgrep blant de som har brukt Snakkemedbarn.no og/eller Jeg Vet, sammenlignet med de som ikke har brukt noen av verktøyene.

Hun oppfordrer alle til å gå inn på snakkemedbarn.no – for å gjøre seg kjent med den og ta den i bruk.