Vold og seksuelle overgrep

Verdens Helseorganisasjon karakteriserer vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt som et problem for folkehelsa. Å vokse opp med vold, eller leve med vold, kan gi alvorlige følger. Vi i RVTS Nord jobber med å få ned omfanget av vold og seksuelle overgrep, og gjøre fagfolk bedre rusta til dette arbeidet.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. De som arbeider med dette, må derfor være trygge og ha god fagkunnskap. Mennesker som har vært utsatt for vold, trenger å beskyttes mot nye overgrep og krenkelser.

Voldsutøvere og de som begår overgrep, har også behov for hjelp. Derfor må hjelperne ha kunnskap om hvordan de skal behandle både overgripere og voldsutøvere.

Erfaring og forskning viser at det er viktig med godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Vi jobber både innenfor den enkelte organisasjon/virksomhet og på tvers av dem, og bidrar både til å bygge nettverk og få til samarbeid.

Vold og overgrep må ses i sammenheng med andre tema som menneskehandel, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse samt radikalisering og voldelig ekstremisme.

Underområder