Kurs i Forebygging gjennom familiesamtaler

Stressbelastninger som flyktninger utsettes for på grunn av atskillelse fra familie er ofte underkommunisert og glemt når de gjenforenes i eksil.

Foto: Unsplash

Vi vet at mange familier opplever hvert eneste år å bli ufrivillig atskilt grunnet krig, flukt, bortføringer og lignende. Historiene om hva de har opplevd underveis er mange. Hver især og sammen har de opplevd ting som kan være vanskelig å snakke om når de møtes, og som den andre part ikke nødvendigvis vet noe om. Usikkerhet om de noen gang vil møtes, og redsel for at de er glemt av den andre kan også være belastende over tid.

Det knyttes store forventninger til gjenforening; at man endelig kan glede seg og være lettet over at en endelig er sammen igjen. For noen av familiene kan det etter hvert dukke opp vanskeligheter som relateres til tidligere opplevelser og mistillit mellom partene.

Tilpasning i eksil til det nye vertslandet kan være utfordrende. Familier som gjenforenes har nødvendigvis ulik tilpasning til det norske samfunnet. Det å gjenetablere gamle roller, samarbeid og leve sammen, både som foreldre, ektefelle og barn kan være svært utfordrende i helt nye omgivelser. De som har bodd her lengst har kommet lengre i integreringsprosessen. Det kan oppleves som trygt for de nyankomnne å ha en veiviser inn i det nye landet. Det kan også være at den som har vært lengre tid i Norge har endret noe på tankegang og verdier, og dette kan resultere i utfordringer mellom familiemedlemmer mht. å forstå og respektere hverandre.

Et frivillig tilbud om familiesamtaler ved gjenforening vil kunne hjelpe mange til å dele historier om det som var, å kunne håndtere hverdagen i eksil og å snakke om forventninger til fremtiden.

Ønsker du å tilby samtaler til familier som gjenforenes, eller til de som strever med tilpasning i Norge og har lyst å lære mer, ta kontakt for et kurs i Forebygging gjennom familiesamtaler

Kontaktinfo:

Kirsten Eriksen                             Marit Borchgrevink

913 49 652                                       777 54 374 / 913 16 418

Kirsten.eriksen@unn.no                marit.borchgrevink@unn.no