Bryr vi oss om de eldste i vårt samfunn?

I dag 15. juni er verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Denne dagen marker avstand mot vold og overgrep som rammer eldre, og markeres verden over.


Skrevet av: Anna Gundersen, Spesialkonsulent, RVTS Nord

15. juni er verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre. Denne dagen marker avstand mot vold og overgrep som rammer eldre, og markeres verden over. I år rettes fokuset spesielt på eldre i kriser. Naturkatastrofer, pandemier, krig og konflikt kan påvirke eldre spesielt, og forverre deres sårbarhet. Å kartlegge og ivareta eldre sine særlige behov i beredskapsplaner og annet planverk er derfor viktig. Erfaringer fra Covid pandemien viste at eldre mistet eller fikk redusert tilgang til mange helse- og omsorgstjenester, og at nedstengingen av samfunnet bidro til dårligere helse. Flere studier har også vist at risikoen for vold og overgrep mot eldre økte på grunn av faktorer som sosial isolasjon og økt omsorgsbyrde hos hjelperne.

En trygg, verdig og god alderdom er et mål for de fleste av oss. Det er også et mål i politiske dokumenter. Å være utsatt for vold og overgrep er en trussel mot helse og fungering. Undersøkelser viser at både eldre hjemmeboende og eldre på institusjon utsettes for vold og overgrep. Omfanget viser at det er et alvorlig folkehelseproblem i Norge. Norges institusjon for menneskerettigheter slår også fast i en rapport fra 2019 at vold og overgrep er en trussel mot eldres menneskerettigheter. Det er også grunn til å tro at dette er et skjult problem som vi ikke vet det fulle omfanget av. De som utsettes kan føle på skam, ta på seg skylden for volden de utsettes for eller kan være ute av stand til å varsle.

Det finnes en rekke risikofaktorer for at eldre utsettes for vold og overgrep. Noen av disse er å ha nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne, og være i behov for hjelp. Eldre med nedsatt funksjonsevne er også særlig sårbare om de ikke får den hjelpen en trenger, eller ikke blir beskyttet mot skadelige forhold. I en tid med mangel på ressurser og helsepersonell, kan denne delen av eldrebefolkningen være særlig utsatt for ikke å få den hjelpen de trenger. I krisetider kan dette forverres ytterligere.

Eldre kan diskrimineres på bakgrunn av sin alder, og bli ansett som mindre viktig enn befolkningen for øvrig. Dette kalles Alderisme. Det handler om hvordan vi tenker, føler og handler basert på noens alder. Alderistiske holdninger finnes både hos enkeltpersoner og i hele samfunnssystemet. En rapport av Verdens helseorganisasjon fra 2021 viser at 1 av 2 av verdens befolkning har slike holdninger til eldre. Dette påvirker hvordan vi møter eldre, politiske beslutninger og hvordan hjelpetilbud til eldre utformes. Det kan også samvirke med andre diskrimineringsgrunnlag som for eksempel diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Det er en risikofaktor for at eldre utsettes for vold og overgrep, og står i veien for en trygg alderdom. Det kan medvirke til at vold og overgrep som rammer eldre spesielt ikke settes på dagsorden i samfunnet, og at gode forebyggende og avdekkende tiltak mot denne delen av befolkningen ikke prioriteres. Vi kan bekjempe alderisme gjennom politikk og lovgivning, kompetansehevende tiltak som øker kunnskap og ferdigheter, samt legge til rette for økt samhandling mellom ulike generasjoner. Kommuner må sørge for at handlingsplaner om vold i nære relasjoner også ivaretar eldre sine særlige behov.

Er du bekymret for noen eldre i din nærhet? Du kan bidra! Å holde hverandre trygge og beskyttet fra vold og overgrep bør være i vår alles interesse. Det angår oss alle! Du kan være en trygghetsperson i ditt nærmiljø. Du kan bry deg om din nabo, din slektning eller din venn. Flere kommuner har vedtatt innføring av TryggEst- modellen. Dette er en modell for vern av risikoutsatte voksne. Er du bekymret for noen, så kan du kontakte ditt lokale TryggEst team. Oversikt over disse finner du her. Hvis du ikke finner din kommune i oversikten, så har fortsatt alle kommuner ansvar for å sikre at deres innbyggere er trygge. Du kan derfor kontakte kommunale helse- og omsorgstjenester med din bekymring. Krisesentre, politi, Vern for eldre og andre hjelpeinstanser kan også bistå.

Vil du lære mer om vold mot eldre?  Sjekk ut Dinutvei.no, og deres fagsider om vold og overgrep mot eldre.