Trøbbel i grenseflatene

En rapport med kommunalt perspektiv på tverrsektorielt samarbeid og utvikling for å fremme en mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge.

0-24 samarbeidet har bedt Fafo utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å heve kvaliteten på det tverrsektorielle arbeidet i kommunene.

I sammendraget til rapporten skriver Fafo:

En omfattende velferdsstat bidrar til at de aller fleste barn i Norge har gode oppvekstvilkår. Samtidig er det en økende uro for de barn og unge som ikke har det bra, og som vokser opp med ulike levekårsproblemer. Oppmerksomheten har rot i en bekymring for at det er barn og unge som ikke har gode levekår her og nå, og for hvordan levekårsproblemer i oppveksten påvirker barn og unges mulighet for å mestre eget liv som voksen, for gjennomføring av utdanning, for helse og deltakelse i arbeidsliv.

Rapporten peker på tre nivå for innovasjon innen oppvekstfeltet i Norge som kan sikre at barn og unge får de tjenestene de har behov for:
1. Den brede oppvekstpolitikken; en helhetlig oppvekstpolitikk for sosial inkludering av barn og unge.
2. Tilrettelegging for bedre samarbeid og samordning mellom sektorer, forvaltningsnivå og tjenester som er relevant for å identifisere behov hos utsatte barn og unge tidligst mulig.
3. Direkte relasjon mellom bruker og tjenestene, tilgjengelighet til tjenester, brukerorientering i tjenestene og vektlegging av medvirkning for å sikre helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Rapporten finner du her!