RESILIENS – Resiliente og helsefremmende lokalsamfunn

Når nasjonale kriser rammer, kan dette medføre en forsterkning av ulikheter eller mobilisering for felleskapsløsninger. Måten vi takler koronakrisen på, er forskjellig og vi har ulike erfaringer med kriser.

Foto: Mohamed Ramzee, Pixabay

«Resiliente og helsefremmende lokalsamfunn» er en kunnskapsoppsummering utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund / KS. Oppsummeringen viser at måten vi bygger lokalsamfunn på, kan ha stor betydning for individet og for gjenoppbygging av samfunnet etter en krise.

Kunnskapsoppsummeringen viser til følgende sosiale faktorer som virker helsefremmende på befolkningens psykiske helse:

  • «Sosial tilhørighet kan forstås som en persons opplevelse av å inngå i en større sosial sammenheng og å være inkludert som venn eller medlem i sosiale fellesskap. Sosiale fellesskap og tilhørighet kan oppstå på forskjellige arenaer som i familien, på arbeidsplassen, i nabolaget og gjennom fritidsaktiviteter.»
  • «Deltakelse på ulike sosiale arenaer har betydning for psykisk helse fordi det gir muligheter for utfoldelse av egne evner, utvikling av selvtillit og for opplevelse av mening i tilværelsen, foruten at deltakelse skaper sosial tilhørighet.»
  •  «Sosial støtte omfatter først og fremst empati og følelsesmessig støtte fra andre mennesker, men også praktisk hjelp og sosial kontroll. Sosial støtte er særlig viktig når en person er utsatt for påkjenninger og negative livshendelser.»
  • «Sosial kapital refererer overordnet til grad av gjensidig tillit, sosial støtte og samhold mellom innbyggerne i et samfunn. Sosial kapital på kollektivt nivå kan forstås som graden av tillit og sosial integrasjon i lokalsamfunnet.»
  • «Like muligheter for alle betyr fravær av stor sosial ulikhet i befolkingen. En rettferdig og jevn fordeling av muligheter på (lokal)samfunnsnivå er en viktig faktor i arbeidet med å bygge resiliens og styrke den psykiske helsen til befolkningen.»