Møter du mennesker i ditt arbeid?

Vi har i samarbeid med de fem andre kompetansesentrene i Nord-Norge laget en film som presenterer sentrene.

Vi er seks kompetansesentre i Nord-Norge som skal støtte tjenestene med faglige spørsmål, utdanning, kurs og fagdager innen psykisk helse, rus og vold. Vi er alle en tjeneste for tjenestene og for det forebyggende arbeidet i kommunene i Nord.

Se vår felles informasjonsfilm og ta gjerne kontakt med oss.

[responsive_embed][/responsive_embed]

[responsive_embed][/responsive_embed]

 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) jobber med forskning, fagutvikling og undervisning innen barn og unges psykiske helse og barnevern.

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus- Nord) har oppgaver innenfor hele bredden av rusfeltet, fra forebygging, via tidlig innsats, til oppfølging og behandling i kommunene.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordforebygging (RVTS Nord) er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet innenfor områdene: Traumer og traumatisk stress / psykososial beredskap, Vold og overgrep / vold i nære relasjoner, Forebygging av selvmord og selvskading og Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern.

Vivat Selvmordsforebygging er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT tilbyr opplæring i hvordan man kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker som tenker på å ta sitt liv.

NAPHA støtter psykisk helse- og rustjenestene for voksne i kommunene i fag- og tjenesteutvikling. Vi er et nasjonalt senter, men er tilstede i nord og samarbeider med regionale kompetansesentre.