Kartlegging av helse- og helsetjenestebehov hos Ukrainske flyktninger

Funn fra denne undersøkelsen tyder på at særlig blant de nyankomne kan informasjonen om helsetjenester i Norge bli bedre.

FHI gjennomførte en digital undersøkelse hos voksne ukrainske flyktninger for å kartlegge helse- og helsetjenestebehov. Mer enn 35 000 ukrainske flyktninger kom til Norge i 2022, hvor 731 personer deltok i undersøkelsen.

Selv om nesten halvparten av studiedeltakerne vurderte sin helse som god eller veldig god, rapporterte de ukrainske flyktningene dårligere helse på en rekke områder sammenlignet med den norske befolkningen.

De viktigste funnene viser:

  • Flyktningene oppgav dårligere helse alt i alt, og mer langvarig sykdom eller helseproblemer.
  • Flyktningene rapporterte dårligere psykisk helse, med flere psykiske plager den siste uken.
  • Flyktningene rapporterte betydelig dårligere selvvurdert tannhelse.
  • De fleste flyktningene hadde mottatt informasjon om helsetjenester i Norge på en måte de helt eller i noen grad forstod. De mer nyankomne flyktningene hadde i mindre grad mottatt forståelig informasjon om helsetjenester. I tillegg rapporterte de mer nyankomne i mindre grad å vite hvordan de kunne komme i kontakt med helsetjenesten, eller å ha mottatt helsetjenester de opplevde et behov for i Norge.

Funnene kan bidra til planlegging og sikring av tilstrekkelig helsetjenester for denne gruppen. Å sikre oppfølging av og kontinuitet i behandling for langvarige sykdommer og helseproblemer blant flyktninger, inkludert støtte for psykiske plager og psykisk helsehjelp, representerer viktige helsetjenestebehov (FHI, 2023).

Dette er viktige funn som kan bistå kommuner og områder som mottar et stort antall flyktninger med planlegging av helsetjenester og informasjon til flyktningene.

Les rapporten her