Faglige råd og bistand under pandemien

Jobber du innen barnevern, psykisk helse-, rus-, vold- eller traumefeltet?

Vi er seks regionale sentre i Nord-Norge som har felles målgrupper: Dere som er kommunalt ansatte i barnevern, psykisk helse-, rus-, og vold- og traumefeltet. Vi er en tjeneste for tjenestene og for det forebyggende arbeidet i kommunene. Sentrene er tilgjengelige også under pandemien, men på en litt annen måte enn før. Vi skal støtte tjenestene så godt vi kan og har laget en oversikt over hva vi kan tilby i den perioden vi er inne i nå.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord) jobber med forskning, fagutvikling og undervisning innen barn og unges psykiske helse og barnevern. For tiden tilbyr RKBU Nord tilbyr digital tjenestestøtte og veiledning til deg som jobber med barn og unge.

Ta kontakt med oss via lenken «Tjenestestøtte» på våre nettsider. I vår er det også mulig å søke på våre utdanninger som har oppstart til høsten. Les mer om oss, våre tilbud, våre utdanninger og finn lenke til tjenestestøttetilbudene våre på rkbunord.uit.no og på vår Facebookside.

Nyheter fra RKBU Nord som omhandler Korona-viruset:
Spørreundersøkelse om ungdommers opplevelse av informasjon om korona-viruset
Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå


Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus- Nord) har oppgaver innenfor hele bredden av rusfeltet, fra forebygging, via tidlig innsats, til oppfølging og behandling i kommunene.

Vi er tilgjengelig for henvendelser, dialog og bistand på Teams, Skype, telefon eller e-mail, og jobber nå med å omgjøre noen av våre tilbud til digital gjennomføring når vi nå ikke kan møtes fysisk pga koronapandemien.

KoRus-Nord drifter også nett-tjenestene kommunetorget.no og forebygging.nokommunetorget.no har vi samlet erfaringer fra og informasjon til kommunene under den pågående pandemien: Erfaringer kommunalt rusarbeid under pandemien og Informasjon korona og kommunalt rusarbeid.


Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) er et ressurssenter som skal bidra med kunnskap til tjenesteapparatet innenfor områdene:

  • Traumer og traumatisk stress / psykososial beredskap
  • Vold og overgrep / vold i nære relasjoner
  • Forebygging av selvmord og selvskading
  • Flyktninghelse og tvungen migrasjon

De som i sitt arbeid møter mennesker som er berørt av disse temaene har ofte behov for hjelp, støtte og kompetanseheving. Dette tilbyr vi til fagfolk og organisasjoner digitalt gjennom blant annet undervisning, kursvirksomhet, veiledning og konsultasjon samt ulike nettkurs. Ta kontakt med oss på mail.

Her finner dere nyheter og informasjon fra RVTS Nord rundt koronasituasjonen:
Informasjon, råd og hjelp i forbindelse med korona
Digital løsninger i dagens situasjon hvor vi ikke kan møtes


Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus.

For tiden tilbyr SANKS samtaler om koronavirus til barn og unge (og foreldre). Barn og unge kan ringe SANKS dersom de er bekymret grunnet koronasituasjonen: Skype-samtaler til engstelige barn og unge

SANKS tilbyr også samtaler til reindrifta. Mange reindriftssamer er inne i et trippelt kriseår: koronasituasjonen, beitekrise og rovdyrsproblematikk. Reindriftssamer kan kontakte SANKS dersom de trenger noen å snakke med om bekymringer i forhold til reindrifta: Samtaler til reindrifta.


Vivat er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT tilbyr opplæring i hvordan man kan lære å bli mer oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp til mennesker som tenker på å ta sitt liv. Dette er kompetanse som alle som møter mennesker vi ha nytte av og målgruppen for våre kurs er både uformelle og formelle hjelpere. Du kan lese mer om kursene Førstehjelp ved selvmordsfare og Oppmerksom på selvmordstanker (OPS) på vår webside www.vivatselvmordsforebygging.net.

Kurs i koronatid: Kursene til Vivat er i stor grad er bygd på interaksjon i form av erfaringsutveksling og praktiske øvelser mellom kursleder og deltakere og deltakere seg imellom. Dette er en form som verken lar seg gjennomføre i henhold til nåværende forskrifter for fysiske møter, eller digitalt. Samtidig er behovet for selvmordsforebyggende kompetanse absolutt ikke blitt mindre. Vivat vil om kort tid ha utviklet en digital tilgjengelig presentasjon. Presentasjonen vil kunnskapsmessig ikke tilsvare deltakelse på kurs, men fungere som en introduksjon til hvordan nærme seg selvmordstematikken. Presentasjonen vil være tilgjengelig blant annet fra Vivat sin hjemmeside.


NAPHA støtter psykisk helse- og rustjenestene for voksne i kommunene i fag- og tjenesteutvikling. Vi er et nasjonalt senter, men er tilstede i nord og samarbeider med regionale kompetansesentre. Vanligvis er vi tett på praksis, også fysisk. Vi tilbyr opplæring, formidler erfaring- og fagstoff, og etablerer kontakt mellom tjenestene.  Våre tema er ulike tilnærminger og tjenestemodeller som styrker psykisk helsearbeid. Samhandling, brukerinvolvering og kommunal behandling er eksempler. Vi samler og formidler kunnskap på Napha.no, og du kan følge NAPHA på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

I stedet for å møtes fysisk møtes vi nå på Teams, Skype og på telefon eller e-mail. Ta kontakt med oss, så bistår vi med svar på spørsmål om psykisk helsearbeid. Vi anbefaler også å bruke Facebook-gruppene våre, der mange er aktive: Psykologer i kommuneneRask psykisk helsehjelp og Housing First nettverket i Norge.

På napha.no oppdaterer vi temasiden Koronakrisen og psykisk helsearbeid daglig. Ved å klikke på taggen korona, kan du se alt vi har publisert knyttet til korona-situasjonen på napha.no. Det spenner vidt fra hvordan gi digitale tjenester til kommunene til brukeres erfaringer og prioriteringsråd fra myndighetene. I uke 14 Skrev vi om konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid. Les nyheten her.

Kontaktinformasjon til sentrene i region nord:

RKBU Nord: Tjenestestotte@helsefak.uit.no Tlf: 77 64 4789

KoRus Nord: post@korusnord.no

RVTS Nord: rvts@unn.no Tlf: 77 75 43 80

Napha: kontakt@napha.no   Tlf: +47 48 14 54 34

Vivat: vivat@unn.no   Tlf: 77 75 43 60

SANKS: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no Tlf: 78 94 75 00