EXIT – opplæring i Bodø

I forbindelse med økte ankomster av enslige mindreårige asylsøkere (EMA) til Norge i 2015-16, arrangerte RVTS Nord i samarbeid med NIKUT, opplæring av kursledere i EXIT.

EXIT = Expressive Arts in Transition er en forebyggende gruppeintervensjon basert på kunst- og uttrykksmetoder (KUT) som gis i vanskelige livssituasjoner, eller i overgangsfaser der målet er å redusere opplevd stress og opprettholde våre dagligdagse funksjoner.

Studier har vist at gruppetilbudet har gitt deltakerne verktøy til å mestre stress-symptomer som for eksempel søvnløshet, konsentrasjonsvansker og kroppssmerter, og at man lærer seg å samarbeide bedre i grupper.

Psykologspesialist Inger-Marie Kvarum

Psykologspesialist Inger- Marie Kvarum deltok på kurslederopplæringen i Indre Salten våren 2016. Hun gjennomførte flere EXIT grupper for både EMA og norske ungdommer ved BUP Fauske. Kvarum arbeider nå ved Psykisk helsetjeneste for barn og unge i Bodø kommune hvor hun leder arbeidet med å implementere EXIT som et stressmestringstilbud for barn og unge med flyktningbakgrunn.

Denne høsten har gruppetilbudet blitt prøvd ut i 4.kl. og 7.kl. ved Østbyen skole i Bodø. Kvarum forteller at Østbyen skole er en av fire mottaksskoler i kommunen, og målet er å kunne tilby EXIT til alle disse skolene etterhvert. I samarbeid med  deltakerskolene ser hun på hvordan EXIT kan knyttes opp mot fagfornyelsen «psykiske helse og livsmestring» som ble innført i 2020.

I EXIT- gruppene på skolene blir lærerne og barna kjent med ulike øvelser som er med på å lære barna stressmestring. Øvelsene består av både lekne og uttrykksfulle aktiviteter som inneholder rytme/musikk, dans/bevegelse og tegning/maling. Gjennom øvelsene lærer barna å bli kjent med seg selv og forstå sammenhengen mellom det de gjør og hvordan de har det.

Målet er at barna skal få mestringsstrategier som de kan ta med seg både i overgangsfaser og faser i livet som vil være ekstra krevende.. I tiden vi er inne i nå, med COVID-19 som fører til mange endringer i folks hverdag både lokalt og globalt,  er også stressmestring aktuelt.

NIKUT sin nettside