En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading

En ny nettressurs som skal veilede kommuner i utarbeiding av kommunal/interkommunal handlingsplan om selvmord og selvskading.

Både de menneskelige og økonomiske konsekvensene er svært store når selvmord skjer. En god måte for kommunen å jobbe med forebygging, er å lage en handlingsplan med konkrete tiltak.

Veilederen kommer i form av en nettside, som gir oversikt over sentrale tema en slik handlingsplan bør inneholde. En finner informasjon om hvordan komme i gang med å lage handlingsplanen, samt hvordan iverksette tiltakene i planen.

I tillegg finner man lenker til faglige ressurser, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, samt sentrale veiledere for selvmordsforebygging. En finner også eksempler på kommunale handlingsplaner, som Bergen kommune sin handlingsplan for selvmordsforebygging.

Samordning av tjenester og fokus på folkehelse

Et mål med en kommunal handlingsplan vil være å samordne de ulike tjenestene som møter mennesker med selvmordsatferd.

En handlingsplan kan bidra til å sikre at kommunen har fokus på forebygging, behandling og oppfølging, og at etterlatte og berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.
Handlingsplanen kan også bidra til forebygging av selvmord og selvskading i et folkehelseperspektiv, samt styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene. Fokus på å videreutvikle samarbeid mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivå vil også være en viktig del av en slik handlingsplan.

Samarbeid med organisasjoner og kompetansemiljø

nettsiden blir behovet for samarbeid med relevante organisasjoner og kompetansemiljø fremhevet.

En finner forslag til hvilke instanser som bør inviteres inn i arbeidet med handlingsplanen. Dette kan være de ulike kommunale tjenestene som blir omfattet av planen, sammen med kompetansemiljø (for eksempel RVTS), helseforetak, LEVE og Opplæringsavdeling ved fylkeskommune og andre relevante aktører.

Nettressursen er utviklet av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), og de kan bistå kommunene i utarbeiding av kommunal handlingsplan. RVTS har kompetanse om selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, og oppfordrer derfor kommuner til å kontakte sitt regionale RVTS.

Nettressursen kan du finne her!

Tekst skrevet av: Sylvia Haukanes, RVTS Vest