26. juli er FN’s Internasjonale dag til støtte for torturofre

Norge er forpliktet til å hjelpe de torturoverleverne som har kommet hit

Vi vet ikke hvor mange torturoverlevere som bor i Norge, men vi vet at mange flyktninger har vært utsatt for tortur før de kom hit. I en forskningsrapport fra NKVTS (2020) oppgir over 1/3 av mannlige og nær 1/5 av kvinnelige syriske flyktninger at de ble utsatt for tortur i Syria. (Ref: Ø. Fjeld-Solberg; A. Nissen; P. Cauley & A.J. Andersen:Mental health and quality of life among refugees from Syria after forced migration to Norway”, NKVTS Report No. 1, 2020). I nyhetene rapporteres det om bruk av tortur også i krigen mot Ukraina. Det er derfor rimelig å anta at noen av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge også er overlevere etter tortur.

Rapportene «Torturert og glemt. Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge» (Røde Kors, 2020) og «Torturutsatte i den norske asylprosessen. En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis» (Fafo, 2021), har undersøkt situasjonen for og tilbudet til torturoverlever i Norge. Røde Kors finner at tilbudet til torturoverlever i Norge er fragmentert, personavhengig og tilfeldig. Rapporten kommer med konkrete anbefalinger for hvordan arbeide kan bedres når det gjelder identifisering og utredning av torturoverlevere, dokumentasjon av torturskader, og etablering av et helhetlig rehabiliteringstilbud. Rapporten fra Fafo konkluderer med at det er et gjennomgående fravær av retningslinjer, rutiner, prosedyrer og kompetanse. Samtidig er ansvarsfordelingen mellom etater og sektorer utydelig. De mener imidlertid at mange av de nødvendige strukturene er på plass og at kun små, men mange endringer skal til for at Norge skal møte sine forpliktelser.

RVTS Nord vil benytte FN’s Internasjonale dag til støtte for torturofre til å oppfordre myndighetene til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser og anbefalingene fra rapportene Røde Kors og Fafo. Vi oppfordrer myndighetene til å foreta nødvendige tiltak for å sikre at torturoverlevere blir identifisert når de kommer til Norge, og at de får tilbud om forsvarlig og helhetlig utredning, dokumentasjon, behandling og rehabilitering.