LOS-funksjon for berørte av terrorhandlingen den 22. juli 2011

RVTS Nord er en av de regionale ressurssenterene som skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.

Støttegruppen etter 22. juli har etter en undersøkelse blant overlevende og pårørende bedt om at det etableres en regional los-funksjon for berørte av terrorhandlingene i 2011. Intensjonen er å bidra til psykososial støtte og ivaretakelse, blant annet gjennom bistand til å finne fram til relevante oppfølgingsinstanser.

Regjeringen har lagt denne oppgaven til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Fra 2019 har RVTS-ene fått tildelt midler for å ivareta denne funksjonen.

RVTS-ene har i fellesskap med Nasjonal Støttegruppe etter 22.juli, utarbeidet følgende mandat:

  • RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.
  • Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.
  • Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.
  • Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.
  • Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand.
  • Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.
  • Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

Kilde: Støttegruppen 22. juli