Gå til innhold

Støttegruppen etter 22. juli har etter en undersøkelse blant overlevende og pårørende bedt om at det etableres en regional los-funksjon for berørte av terrorhandlingene i 2011. Intensjonen er å bidra til psykososial støtte og ivaretakelse, blant annet gjennom bistand til å finne fram til relevante oppfølgingsinstanser.

Regjeringen har lagt denne oppgaven til de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Fra 2019 har RVTS-ene fått tildelt midler for å ivareta denne funksjonen.

RVTS-ene har i fellesskap med Nasjonal Støttegruppe etter 22.juli, utarbeidet følgende mandat:

·        RVTSene skal bistå Nasjonal Støttegruppe i å synliggjøre tilbud om los-funksjon overfor de berørte etter terrorhandlingene i 2011.

·       Hvert RVTS oppnevner loser (kontaktpersoner) som berørte kan kontakte.

·       Berørte kan ta direkte kontakt med losene. De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell oppfølging av behov for bistand.

·       Losenes oppgave vil blant annet være å informere om aktuelle tilbud.

·       Losene kan ved behov være behjelpelig med å etablere kontakt med relevante instanser, der vedkommende kan få et tilbud om helsehjelp eller annen bistand.

·       Losene skal bidra til et tettere samarbeid mellom RVTS’ ene, Nasjonal støttegruppe og dens fylkeslag.

·       Det er utviklet et system for dokumentasjon som omfatter samtykkeskjema, loggføring, registrering og brukerevaluering. Dette er gjort i tråd med oppdaterte personvernregler inkludert GDPR.

Kilde: Støttegruppen 22. juli