Ungdata fagsamling i Finnmark, Hammerfest

I 2024 har kommunene i Finnmark gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellomtrinn og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen presenterer vi Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner. Programmet vil inneholde faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Målgruppen er ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Finnmarks-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.
Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord i samarbeid med Hammerfest som er vertskommune.

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Finnmark , og tematikk om ungdoms levekår.

Program

Dag 1

10:00Velkommen v/Hammerfest kommune
10:10-10:30Det systematiske folkehelsearbeidet, hvem gjør hva?
 v/ Eline Trasti Schanche, rådgiver Finnmark fylkeskommune
10:30-11:15Presentasjon av Ungdata-resultater fra Finnmark 2024 (bs, us, vgs)
 Summing og dialog underveis
 v/ Bente Evensen, KORUS nord
11.15-12.00Lunsj
12:00-12:45Forts. Presentasjon av Ungdata-resultater fra Finnmark 2024 (bs, us, vgs)
12:45-13:00Pause
Helsefremming som fundament i folkehelsearbeidet
v/ Sonni Schumacher, kommuneoverlege i Hammerfest
Nasjonal veileder psykisk helsearbeid barn og unge – noen hovedtrekk
 v/Frode Adolfsen, RKBU
 Summing/diskusjon
14:50-14:00Pause
14:00-14:20Barneperspektivet i småskolen
 v/Johan Peder Grell, lærer Baksalen skole i Hammerfest
14:20-14:40Summing i små grupper og kort pause
14:40-15:30FFK finansierer selvmordsforebyggende kurs for alle kommuner i 2024
 v/ Magnhild Helen Stock, rådgiver Finnmark fylkeskommune

Selvmordsforebygging i et lokalt samfunnsperspektiv
Hvordan forstå selvskading
 v/Ann Christin Elvemo, RVTS nord
Summing/spørsmål
15:30Dagen avsluttes

Dag 2

09:00-09:20Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene i Finnmark
 v/ Magnhild Helen Stock, rådgiver Finnmark fylkeskommune
09:20-10:00Barn og unges psykiske helse, ensomhet og mobbing
 v/Sabine Kaiser, RKBU
Summing/drøfting
10:00-10:15Pause
10:15-11:00Rusforebygging som del av kommunens folkehelsearbeid
v/ Trude Aalmen, KORUS nord,
11:00-11:45Lunsj
11:45-12:05Politiets rolle i rus og voldsforebyggende arbeid
 Bruk av Ungdata til tiltak i U18.
v/Eirik Lie Wetterhus, politi, Hammerfest politistasjon
12:10-13:30Utfordringer blant videregående elever i Finnmark: 10 års trendanalyse av Ungdata
v/Shiho Hansen, Dutkan- ja Ovdánahttin-Ráđđeaddi/ FoU-Rådgiver  SÁNAG/SANKS
 13:30-14:00Barn og unge med bekymringsfullt skolefravær – hva kan vi gjøre?
 v/Frode Adolfsen, RKBU
14:00-14:10Pause
14:10-14:30Utenforskap i alderen 16-30 år
v/Ungdomsteamet på NAV Hammerfest
14:30-14:50Hvordan øke gjennomføringsgraden i videregående skoler i Finnmark
 Samhandling kommuner, VGS og eksterne aktører
 v/ Elisabeth Hegge, opplæringsavdelingen Finnmark fylkeskommune
Summing/spørsmål
15:00Dagen avsluttes
Programmet kan bli endret

Praktisk informasjon om deltakelse, overnatting og reise

  • Deltakelse er gratis og KORUS dekker lunsj og bevertning på fag-samlingen
  • Reise og opphold dekkes av den enkelte
  • Scandic Hammerfest har reservert rom frem til 01.08.24.Ved bestilling bruk Block kode KOR020924. Avtalepris for enkeltrom: 1390,- kr per person.

    Vær gjerne tidlig ute med å bestille rom!

Velkommen til to dager med faglig påfyll av Ungdata-tematikk sammen med andre kommuner!

3. – 4. september 2024 10:00 – 15:00

Scandic Hammerfest