Gå til innhold

I små og store kommuner er det de samme fagpersoner som jobber med tema som eksempelvis:

 • vold og overgrep
 • menneskehandel
 • negativ sosial kontroll
 • tvangsekteskap
 • radikalisering
 • voldelig ekstremisme

Det er derfor viktig å se fellesnevnerne og hvilke mekanismer som ligger bak for å få til god forebygging.

RVTS Nord har de siste år jobbet aktivt med å få til bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innen overnevnte tema. Vi har derfor etablert Nord Norge nettverket, som er et strategisk nettverk som skal styrke og samordne den tverretatlige innsats i regionen ved deling av kunnskap om etatens oppdrag og planverk. For å få til bedre prioriteringer om samarbeid og kompetanseheving. Deltakere i Nord Norge nettverket er representanter fra:

 • RVTS Nord
 • IMDI
 • Troms og Finnmark Fylkeskommune
 • Nordland Fylkeskommune
 • Troms, Nordland og Finnmark Politidistrikt
 • RESAK/NASAK (Bufetat)
 • UDI
 • Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark
 • NAV

I tillegg til dette er RVTS Nord i gang med å etablere fylkesvise nettverk som skal bidra til å forankre og samordne tjenestene lokalt og gjennomføre felles tverretatlig kompetanseheving. Finnmarksmodellen er etablert med representanter fra:

 • RVTS Nord
 • IMDI
 • Bufetat v/RESAK
 • Finnmark Politidistrikt
 • PST

Nettverk for Troms og Nordland er under planlegging.

Ved spørsmål om deltakelse i nettverk, eller ønske om kompetanseheving, kontakt Kirsten Eriksen eller Anna Gundersen


Publisert: 02/06/2021, kl. 13:20