Regionale og fylkesvise nettverk

Når vi skal hjelpe barn, unge og voksne som utsettes for krenkelser og belastende livssituasjoner, forutsetter det at vi får til godt samarbeid på tvers av fag og etater.

I små og store kommuner er det de samme fagpersoner som jobber med tema som eksempelvis:

 • vold og overgrep
 • menneskehandel
 • negativ sosial kontroll
 • tvangsekteskap
 • radikalisering
 • voldelig ekstremisme

Det er derfor viktig å se fellesnevnerne og hvilke mekanismer som ligger bak for å få til god forebygging.

RVTS Nord har de siste år jobbet aktivt med å få til bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid innen overnevnte tema. Vi har derfor etablert Nord Norge nettverket, som er et strategisk nettverk som skal styrke og samordne den tverretatlige innsats i regionen ved deling av kunnskap om etatens oppdrag og planverk. For å få til bedre prioriteringer om samarbeid og kompetanseheving. Deltakere i Nord Norge nettverket er representanter fra:

 • RVTS Nord
 • IMDI
 • Troms og Finnmark Fylkeskommune
 • Nordland Fylkeskommune
 • Troms, Nordland og Finnmark Politidistrikt
 • RESAK/NASAK (Bufetat)
 • UDI
 • Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark
 • NAV

I tillegg til dette er RVTS Nord i gang med å etablere fylkesvise nettverk som skal bidra til å forankre og samordne tjenestene lokalt og gjennomføre felles tverretatlig kompetanseheving. Finnmarksmodellen er etablert med representanter fra:

 • RVTS Nord
 • IMDI
 • Bufetat v/RESAK
 • Finnmark Politidistrikt
 • PST

Nettverk for Troms og Nordland er under planlegging.

Ved spørsmål om deltakelse i nettverk, eller ønske om kompetanseheving, kontakt Kirsten Eriksen eller Anna Gundersen