Ungdata fagsamling i Finnmark, Karasjok

I 2024 har kommunene i Finnmark gjennomført Ungdataundersøkelsen i mellomtrinn og ungdomstrinn, samt på videregående nivå.

På denne fagsamlingen presenterer vi Ungdataresultater på fylkesnivå og resultater fra deltakende kommuner. Programmet vil inneholde faginnlegg fra kompetansemiljøer, fylkeskommunen og kommuner, og det vil bli tid til drøftinger.

Målgruppen

ledere og ansatte som arbeider med barn og unge i Finnmarks-kommuner innen oppvekst/folkehelse/helse/planarbeid, ungdomsråd, politi, NAV etc.
Fagsamlingen arrangeres av KORUS nord i samarbeid med Karasjok, som er vertskommune.

Følgende vil holde innlegg på Ungdatasamlingen

 • KORUS nord – Kompetansesenter rus
 • SANKS – Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus
 • RKBU nord – regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RVTS nord – regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Hammerfest kommune
 • Nav Hammerfest
 • Finnmark fylkeskommune

Ungdata

Ungdata er en bred levekårsundersøkelse, der elever i mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående trinn har svart på hvordan de har det på skolen og hva de holder på med i fritiden. På fagsamlingen setter vi fokus på resultatene for Finnmark , og tematikk om ungdoms levekår.

Program

Foreløpig innhold i programmet

Velkommen

Det systematiske folkehelsearbeidet, hvem gjør hva?
 v/ Eline Trasti Schanche, rådgiver Finnmark fylkeskommune

Presentasjon av Ungdata-resultater fra Finnmark 2024 (bs, us, vgs)
 Summing og dialog underveis
 v/ Bente Evensen, KORUS nord

Rusforebygging som del av kommunens folkehelsearbeid
v/ Trude Aalmen, KORUS nord

Selvmordsforebygging i et lokalt samfunnsperspektiv
Hvordan forstå selvskading
 v/Ann Christin Elvemo, rådgiver RVTS nord

FFK finansierer selvmordsforebyggende kurs for alle kommuner i 2024 (kort info)
 v/ Magnhild Helen Stock, rådgiver Finnmark fylkeskommune

Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene i Finnmark
 v/ Magnhild Helen Stock, rådgiver Finnmark fylkeskommune

Utfordringer blant videregående elever i Finnmark: 10 års trendanalyse av Ungdata
v/Shiho Hansen, Dutkan- ja Ovdánahttin-Ráđđeaddi/ FoU-Rådgiver  SÁNAG/SANKS

Hvordan øke gjennomføringsgraden i videregående skoler i Finnmark
 Samhandling kommuner, VGS og eksterne aktører
 v/ Elisabeth Hegge, opplæringsavdelingen Finnmark fylkeskommune

Summing i små grupper i løpet av dagen(e)

Praktisk informasjon om deltakelse, overnatting og reise

 • Deltakelse er gratis og KORUS dekker lunsj og bevertning på fag-samlingen
 • Reise og opphold dekkes av den enkelte
 • Scandic Hammerfest har reservert rom frem til 01.08.24.Ved bestilling bruk Block kode KOR020924. Avtalepris for enkeltrom: 1390,- kr per person.

  Vær gjerne tidlig ute med å bestille rom!

Velkommen til to dager med faglig påfyll av Ungdata-tematikk sammen med andre kommuner!

29. – 30. oktober 2024 10:00 – 15:00

Scandic Karasjok