Go to content
Vi ønsker velkommen til konferanse om selvmordsforebygging i nord der du blant annet får høre om ulike eksempler på forebyggende planarbeid utført på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.
Konferansen vil streames

Selvmord er en folkehelseutfordring. I 2020 tok 639 mennesker sitt eget liv i Norge (Dødsårsaksregisteret, hentet kl 14.20 den 30.6.21).

Helsedirektoratet anbefaler at kommunene lager en systematisk selvmordsforebyggende plan. Planen skal bidra til å tydeliggjøre hvilke tjenester som skal inneha hvilke oppgaver ved forebygging, oppfølging og behandling av selvskading og selvmordsforsøk. Å sørge for nødvendig og tilstrekkelig planverk er et ledelsesansvar.

En lokal plan for forebygging av selvskading og selvmordsrisiko bør forankres både på politisk og administrativt nivå (Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord, hentet kl 14.15 den 30.6.21).

Målgruppe:

Målgruppen for denne konferansen er deg som jobber som leder, er politiker eller innehar en annen stilling der du er beslutningstaker

Info:

Det er lagt opp til 30 deltakere fysisk.

Program