Gå til innhold
Det legges opp til en fagdag med dialog, refleksjon og gruppearbeid.

Målsetting for fagdagen er felles forståelse om hvordan møte og hjelpe flykninger i Sør-Varanger kommune, og økt samarbeid på tvers av etater: Hvordan bruke hverandre for å gi et helhetlig tjenestetilbud?

Målgrupper:

Flyktningetjenester, barnevernstjeneste, NAV, kommunale helsetjenester (helsesykepleiere, lege, fysioterapeut m.m.), rus- og psykiatritjeneste, BUP, DPS, PPT, politi, Norasenteret og kommunalt administrasjonsnivå.

Tema for dagen:
  • Å leve i tvungen eksil.
  • Primær- og sekundærbosetting. Regelverk og praktiske løsninger rundt oppholdstillatelse, økonomi og bokommune.
  • Taushetsplikt, et hinder for samarbeid på tvers?
  • Samarbeid internt i kommunen; hvem, hva og hvordan.