KOMTESSA – kompetanseteamet om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

Ta kontakt med oss om du trenger konsultasjon i saker som omhandler barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Skadelig seksuell atferd er definert som seksuell atferd utøvd av barn og ungdom under 18 år, som kan være skadelig enten for seg selv eller andre, eller er krenkende mot barn, ungdommer eller voksne (etter Hackett et al, 2016).

Hvis du som fagperson er bekymret for seksuell atferd som har skjedd i et fysisk møte eller digitalt så kan du få konsultasjon i kompetanseteamet.

Hvem kan henvende seg?

Alle fagpersoner i Nord-Norge som arbeider med barn og unge. For eksempel: Barnevern, skole, helsestasjon, BUP, konfliktråd, mentorer, fastleger osv.

Hva teamet kan bidra med?

Teamet gir konsultasjon knyttet til bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Alt fra utredning, risikovurdering og trygghetsplaner, behandling og tiltak. Vi bruker reflekterende teams metode.

Hvem er vi?

Kompetanseteamet er et regionalt flerfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt team, som skal gi konsultasjon i saker som omhandler barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Teamet består av representanter fra BUP, RVTS Nord, Statens Barnehus i Tromsø, Konfliktrådet i Troms, SANKS, Habiliteringstjenesten og Bufetat-Nord.

Når møtes teamet og hvordan foregår konsultasjonen?

Teamet møtes en gang per måned, fra kl. 12:00-15:30. Konsultasjonene kan foregå digitalt eller telefon.

Sakene drøftes i anonymiserte form, og rådsøker beholder det formelle ansvaret for barnet/ungdommen. Konsultasjonen gjennomføres ved at den som har søkt konsultasjon legger fram saken med bakgrunnsopplysninger, problematikk og en spisset problemstilling det ønskes bistand med. I presentasjonen ønsker vi en beskrivelse av aktuelle situasjon, konkret beskrivelse rundt den unges seksuelle atferd samt annen bekymringsfull atferd, omsorgsmiljø, familierelasjoner og oppvekstbakgrunn.

Først vil fagpersonen i kompetanseteamet stille noen avklarende spørsmål.  For så reflektere høyt over hvordan vi forstår barnet eller den unges atferd, samt problemstillingen rådsøker søker konsultasjon om. Vi anbefaler at rådsøker samler fagpersoner som jobber nært barnet eller ungdommen fra flere arenaer til å delta i konsultasjonen. Konsultasjonen kan gi en felles forståelse for arbeidet videre og fremmer samarbeid på tvers og  fordeling av ansvarsområder.

Ressurser

Kontaktinformasjon

(NB! Ikke oppgi personlige eller sensitive opplysninger i e-posten)
Koordinator:    RVTS Nord
Telefon:             777 54 380
E-post:              Christy.benedict.edvardsen@unn.no eller rvts@unn.no