Gå til innhold

Omfanget av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt er i dag så omfattende at Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer det som et folkehelseproblem. Å vokse opp med vold eller leve med vold som voksen, kan gi alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser.

Vold og overgrep kan være vanskelig å avdekke og dokumentere. Det kreves trygghet og kunnskap hos hjelpere som arbeider med dette. Mennesker som har vært utsatt for eller vært vitne til vold, trenger beskyttelse mot nye overgrep og krenkelser. Den som utsetter andre for vold kan også ha behov for kvalifisert hjelp.

Fagfeltet er preget av stor grad av tverrfaglighet. Erfaring og forskning viser at god samhandling mellom de ulike aktørene er viktig. Vi jobber både innenfor den enkelte organisasjon/virksomhet og på tvers av virksomheter, og bidrar dermed til nettverksbygging og samarbeid.

Vi arrangerer tilrettelagte kurs, undervisning og seminarer, samt deltar i ulike forskningsprosjekt.

RVTS driver ikke egen klinisk praksis, men spesialrådgiverne har solid klinisk erfaring innen arbeid med målgruppene og kan bidra til utvikling av en kunnskapsbasert praksis.