Gå til innhold

Det fins unge i Norge som vokser opp med frykt for å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. De som søker om hjelp, omfatter både unge som er født og oppvokst i Norge, og innvandrere. Unge fra ulike lukkede trossamfunn kan også være utsatt for negativ sosial kontroll.» Slik innledes Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)»

I Norge er jenter med innvandrerbakgrunn den gruppen man har mest kjennskap til at utsettes for negativ sosial kontroll, men dette er et fenomen som også rammer gutter, samt voksne kvinner og menn. Det kan også ramme andre enn mennesker med innvandrerbakgrunn. Negativ sosial kontroll kan utøves i et forsøk på å forhindre tap av ære. Negativ sosial kontroll kan utøves over landegrenser, og det er også tilfeller hvor både barn og voksne blir etterlatt i utlandet. I tillegg til å være brudd på grunnleggende rettigheter og frihet kan negativ sosial kontroll føre til psykiske plager og traumer, samt tap av kunnskap og kvalifisering.

Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, og personer som har opplevd å blitt tvangsgiftet har ofte også opplevd negativ sosial kontroll. Tvangsekteskap utføres både i Norge og i utlandet. Som et tiltak for å bekjempe tvangsekteskap har det siden 2017 trådt i kraft et 24-årskrav i utlendingsloven i forbindelse med familieetablering. Både akuttilbud og langtidstilbud er viktig å ha på plass for de som bryter ut av et tvangsekteskap. I noen tilfeller vil det også være nødvendig med sikkerhetstiltak. For noen vil det å bryte ut av et tvangsekteskap også innebære å bryte med familie og nettverk. På verdensbasis forekommer tvangsekteskap i mange land men praksis med tvangsekteskap øker ofte i forbindelse med fattigdom og nød. I forbindelse med krigen i Syria ser man eksempelvis at antallet barneekteskap øker. Forskning viser at det er sammenhenger mellom barne- og tvangsekteskap, fattigdom og menneskehandel («retten til å bestemme over eget liv» s.17). Både tvangsekteskap og barneekteskap er forbudt under norsk lov (§253 og §262).

Praksisen av kjønnslemlestelse (KLL) finner vi primært på det afrikanske kontinent, hovedsakelig langs et belte rundt Sahara. KLL praktiseres også i andre deler av verden, eksempelvis i deler av Midtøsten og i enkelte land i Asia. KLL praktiseres både blant folkegrupper som er muslimer, kristne og de med animistisk tro. Praksisen har altså ikke bakgrunn i religion men i tradisjon. Det finns forskjellige typer kjønnslemlestelse og WHO identifiserer type I-IV. Man vet ikke om tilfeller der jenter er blitt kjønnslemlestet i Norge, og antallet jenter som har blitt kjønnslemlestet i utlandet etter å ha flyttet til Norge er lavt. Det store flertallet jenter og kvinner i Norge som er kjønnslemlestet har blitt kjønnslemlestet før ankomst til Norge. På grunn av de svært alvorlige helsemessige og samfunnsmessige konsekvensene av KLL er det like fullt stort fokus på forebygging av KLL i Norge, og på å gi de som allerede har blitt kjønnslemlestet et godt helsetilbud. Det overordnede målet i arbeidet mot kjønnslemlestelse er å stoppe praksisen som er ulovlig under norsk lov (§284 og §285).


Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har lenge vært et politisk satsningsområde. Arbeid med denne tematikken krever tverrfaglig samarbeid i kommunene. RVTS Nord skal bidra til nødvendig kompetanse hos helsepersonell og andre berørte aktører.

RVTS Nord tilbyr undervisning og konsultasjon til tjenesteapparatet.

I regjeringens handlingsplan, «Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)» defineres det som følgende (side 12):

Negativ sosial kontroll: ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.

Tvangsekteskap: ekteskapsinngåelse der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press. Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, og kan i praksis også innebære at den enkelte ikke har mulighet til å velge seg ut av en forlovelse eller et inngått ekteskap, eller velge en partner på tvers av familiens ønsker, uten å bli utsatt for represalier.

Kjønnslemlestelse: et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. Kjønnslemlestelse er forbundet med intens smerte og blødninger, og kan føre til infeksjoner, kroniske smerter, seksuelle problemer, psykiske problemer, fødselskomplikasjoner, og økt fare for dødfødsler.