Gå til innhold

Ved bruk av tvang, vold, trusler og forledelse utnyttes både voksne og barn til prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester, for eksempel tigging og stjeling. Krigstjeneste i fremmed land eller fjerning av organer er også menneskehandel.

Dette er en alvorlig form for kriminalitet som innebærer grove krenkelser av ofrenes menneskerettigheter. FN anser menneskehandel å være en av verdens største kriminelle industrier, sammen med narkotika og våpenhandel.

I Norge er det hovedsakelig handel med utenlandske kvinner og mindreårige som utnyttes til prostitusjon eller andre seksuelle formål. Tallene er økende når det gjelder unge menn i prostitusjon og ulike former for arbeidslivskriminalitet.

Alle fasene ved utnyttelse er straffbare, både rekruttering, transport, losjering og mottak av personer. Alle former for menneskehandel straffes etter straffelovens § 257 og grov menneskehandel etter straffelovens §258

Vår rolle

RVTS Nord skal, ifølge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel[1] gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helse – og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

Handlingsplanen legger opp til en koordinert innsats hvor offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for forebygging, identifisering og vern av ofrene.

RVTS Nord tilrettelegger for fagseminarer og veiledning til den enkelte virksomhet og jobber på tvers sammen med andre fagfelt for å bidra til nettverksbygging og samarbeid.