Gå til innhold

Deres rettigheter er hjemlet i norsk lov og i internasjonale konvensjoner. For å kunne bidra til gode og likeverdige tjenester har samer behov for å bli møtt av et tjenesteapparat som har kompetanse på samisk språk og kultur.  Forskning og erfaring viser at tjenesteapparatet i liten grad har den nødvendige kunnskapen eller unngår å bruke den kunnskapen de har, i møtet med mange samiske brukere.

De siste årene har flere av temaene som RVTS Nord jobber med; selvmordsproblematikk, vold og overgrep, psykisk helse, likestilling og seksuell orientering kommet inn på den offentlige og politiske dagsorden i samiske samfunn i Norge. Vi skal bidra med kompetanse til tjenesteapparatet slik at de har nødvendig kunnskap til å tilrette for gode og likeverdige tjenester til den samiske befolkning, innenfor våre temaområder.