Gå til innhold

Å være traumatisert innebærer at en reagerer som om det farlige fortsatt skjer. Å ikke være traumatisert handler om å være til stede i det livet en lever nå; merke det, sanse det, ta det inn med hele seg. Traumatiserte mennesker trenger derfor først og fremst trygghet og erfaringer av at livet nå er normalt – at det farlige er over. Det er derfor viktig at alle som jobber med mennesker forstår hva det vil si å være traumatisert og hvordan man kan bidra til at de som er traumatiserte kan kjenne seg trygge igjen. I tillegg kan noen ha behov for behandling.

Flyktninger har ofte opplevd mange potensielt traumatiske hendelser over lang tid, både fra forfølgelse, tortur, krig og flukt. Mange opplever nye potensielt traumatiske og svært belastende hendelser i livet i tvungen eksil. Dette medfører at betegnelsen posttraumatiske plager ofte er lite presis. De traumatiske hendelsene er ikke nødvendigvis bare i fortid, men kan også være pågående. Mange befinner seg derfor på flere stadier i en stressmestringsrespons samtidig. Vi må huske at flyktninger også kan ha opplevd utviklingstraumer og vold og overgrep i nære relasjoner, i tillegg til de flyktningrelaterte traumene. Mange blir komplekst traumatisert.

Asylsøkere og flyktninger lever under spesielle livsbetingelser. Kunnskap om tidligere livserfaringer, aktuelle livsbetingelsene og antatte framtidsutsikter er avgjørende for å gi god hjelp. Kjennskap til personens oppholdsstatus står sentralt. Mennesker kan ha ulike oppfatninger om hva som kan være årsaken til psykiske og fysiske plager, og hva som kan hjelpe. Dialog rundt dette kan være avgjørende for å kunne gi best mulig hjelp.


RVTS Nord tilbyr undervisning, fagdager og konsultasjon til tjenesteapparatet som møter traumatiserte flyktninger. Vi har også skapt muligheter for e-basert kompetanseheving i flyktning.net og Stø kurs.