Gå til innhold

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor ansvarlig for å bedre tolkingens tilgjengelighet og kvalitet. De gjennomfører årlige undersøkelser om tolkebruk i ulike områder i offentlig sektor. I flere rapporter kommer det frem et dokumentert underforbruk av tolk og at familiemedlemmer og andre ukvalifiserte tolker brukes til å tolke.  Det er for eksempel ikke uvanlig at elever tolker for foreldre og lærere i formelle møter mellom skole og hjem. Dette kommer fram i IMDI-rapporten “Mora mi forstår ikke når lærerne snakker”. Rapporten viser blant annet at en av fire skoleansatte ikke bruker tolk når de skal ha formelle samtaler med hjemmet, og ofte blir andre skoleansatte, familie, eller bekjente brukt som tolk.

Helse- og omsorgspersonell kan trenge tolk for å utøve informasjons- og veiledningsplikten og har ansvar for å vurdere behovet for og eventuelt bestille tolk med nødvendige kvalifikasjoner. Helsedirektoratets Veileder om kommunikasjon via tolk fra 2011 viser til at språklige barrierer gir redusert tilgang til helsetjenester og til forebyggende helsehjelp. Barrierene gir blant annet større risiko for feildiagnostisering, for feilbehandling og for unødvendige gjeninnleggelser med medisinske og økonomiske følger. Helsedirektoratet beskriver hvordan tolking kan være helt nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp. Likevel er det et dokumentert underforbruk av tolk i tillegg til at familiemedlemmer og andre ukvalifiserte personer brukes til å tolke.

Samisk språk er et offisielt språk i Norge. Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk har brukerne rett til å bli betjent på samisk, både skriftlig og muntlig. Det finnes også et gratis e-læringsprogram om samisk tolking i helsevesenet. (Samisk tittel: Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain)


RVTS Nord løfter ofte fram bruk av tolk som avgjørende for likeverdige helsetjenester. Kunnskap om bruk av tolk er gratis og lett tilgjengelig på f.eks. flyktning.net. Her er det samlet materiell som er viktig å sette seg inn når man skal benytte tolk. Her finner du bla Tolkeportalen som inneholder et e-læringskurs om bruk av tolk og det nasjonale tolkeregisteret som er en oversikt som skal bidra til at man raskt finner riktig tolk for sitt oppdrag og informasjon om tolk i helsetjenesten.