Gå til innhold

Migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, samt tilgang til og kvalitet på helsetjenester.

I Norge har det vært en overordnet helsepolitisk målsetting at helsetjenestene skal være likeverdige og at alle skal ha lik tilgang til helsetjenester. Dette er understreket i en rekke Stortingsmeldinger og andre helsepolitiske dokumenter.

En juridisk rettighet, politiske føringer, visjoner eller strategidokumenter er ingen garanti for en reell tilgang til helse- og omsorgstjenester og et likeverdig helsetilbud for alle. Det må derfor være et bevisst fokus både på systemnivå og hos den enkelte ansatte for at brukere av helsetjenestene skal få et likeverdig tilbud.

Dagens kunnskap om helsen til innvandrere er mangelfull. Den nye nasjonale strategien for innvandrerhelse beskriver hovedutfordringene som knytter seg til enkelte innvandrergrupper når det gjelder helse, og tiltak for å imøtekomme dette.

Mange flyktninger har fått psykiske og fysiske skader etter alvorlige menneskerettighetsbrudd. Likeverdige helsetjenester innebærer også å ha en menneskerettighetsbasert praksis, der en ser lidelsene i en samfunnsmessig og politisk sammenheng.


RVTS Nord tilbyr undervisning, fagdager og konsultasjon til tjenesteapparatet som møter traumatiserte flyktninger med likeverdige helsetjenester og menneskerettighetsbasert praksis som temaområder.