Gå til innhold

Asylsøkere har en konvensjonsforankret rett til å få vurdert sitt behov for beskyttelse i henhold til Flyktningkonvensjonen og Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. De har også en lovforankret rett til å få vurdert sin rett til oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket (opphold på humanitært grunnlag). Utlendingsdirektoratet/UDI og Utlendingsnemnda/UNE baserer sin behandling av asylsøknader på dokumentasjon, blant annet i form av helseerklæring. Asylsøkere kan ha behov for helseerklæring i to typer oppholdsvurderinger; beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag. I forhold til behovet for beskyttelse, vil helseerklæring som dokumenterer psykiske og fysiske skader etter forfølgelse og tortur være sentralt. Med tanke på opphold på humanitært grunnlag er dokumentasjon av alvorlig psykisk og fysisk lidelse og problematikk viktig.

Helseerklæringer i utlendingssaker kan bidra til å forhindre nye menneskerettighetsbrudd. Norge mangler et system som sikrer at behovet for dokumentasjon i form av helseerklæringer avdekkes og at helseerklæringer skrives og fremlegges utlendingsforvaltninga. Dette er et alvorlig rettssikkerhetsproblemet som kan medføre at mennesker returneres til ny forfølgelse, tortur, stor menneskelig lidelse og mulig død. Helsepersonell og andre hjelpere må derfor ta en aktiv rolle for å avdekke behov og bidra til at helseerklæringer blir skrevet og fremlagt.

Helseerklæringer i utlendingssaker kan også være relevant i forbindelse med utvisningssaker, vurdering av reiseudyktighet, i familiegjenforeningssaker, samt ved spesielle behov knyttet til bosetting i en kommune.

En kan finne mer informasjon og faglige innspill om helseerklæringer i utlendingssaker i e-læringskurset «Stø Kurs».


RVTS Nord kan gi konsultasjon på vurdering og skrive helseerklæringer i utlendingssaker.

Vi inkluderer også temaet i undervisning og fagdager der det er relevant.

e-læringskurset «Stø Kurs» inneholder relevant fagstoff om helseerklæringer i utlendingssaker.

Helseerklæringer i utlendingssaker skal skrives i samsvar med helsepersonelloven § 15 og forskrift om helsepersonells attester, erklæringer o.l. § 4. Disse retningslinjene er imidlertid generelle og går ikke spesifikt inn på helseerklæringer i utlendingssaker. Det er derfor nyttig også å se på et tidligere rundskriv fra Sosial- og Helsedirektoratet som inneholder et kapittel om helseerklæringer i utlendingssaker. Myndighetene har oppgitt at det vil komme et nytt rundskriv på et senere tidspunkt.

Det er også nyttig å sette seg inn i hvordan helsemessige anførsler vurderes av UDI og UNE. Da kan man lettere foreta relevante vurderinger og skrive slik at man blir forstått rett.