Retningslinjer for god tolkeskikk

Tolker skal utføre sitt arbeid i tråd med følgende retningslinjer for god tolkeskikk.

Retningslinjer for god tolkeskikk (UDI 1997)

Disse bør gjennomgås hver første gang det skal tolkes for en pasient. Du finner utfyllende informasjon om retningslinjene her.

 

1. Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner.

2. Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil.

3. Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne meninger eller holdninger påvirker arbeidet.

4. Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre.

5. Tolken har taushetsplikt.

6. Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke informasjon som han/hun har fått kjennskap til gjennom tolking.

7. Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under tolkeoppdraget.

8. Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.

9. En statsautorisert tolk som utfører skriftlige oversettelser har ikke adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av riktigheten av en oversettelse av et dokument, verken på selve oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.