Voldelig ekstremisme – et tema i tiden

Voldelig ekstremisme – et tema i tiden

Psykologspesialist Kai Krogh forteller om arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

RVTS Nord har fått i oppdrag å forebygge radikalisering ved å samarbeide med relevante aktører om forståelse av de forhold som kan føre til voldelig ekstremisme. Kai Krogh forteller om dette arbeidet: Vi har samlet kunnskap fra arbeidet nede i Europa, og vi er del av et faglig samarbeid på nasjonalt nivå. Vi deltar også i utviklingen av en kommunal handlingsplan i Tromsø.

Vi søker å nå de som i første rekke er i kontakt med personer som kan være sårbare, og som kan tenkes å være mål for rekruttering. Temaet er derfor tatt opp i samlinger med skolefolk, helsepersonell, og med de som arbeider med flyktninger og asylsøkere. Vi søker å bidra til å få opprettet et tverrfaglig konsultasjonsteam. I påvente av at teamet blir etablert, kan vi motta konsultasjoner. Vi presiserer at vi arbeider innen gjeldende lovverk for helsepersonell og de føringer det gir mht taushetsplikt.

Vi har utviklet flere presentasjoner som belyser kjennetegn ved radikaliseringsprosessen. Vi understreker det spektrum vi alle befinner oss i, innen rammen av norsk lovverk, der radikale standpunkter kan rommes innen ytringsfriheten, mens voldelig ekstremisme er ulovlig og straffbart. Vårt fokus er den psykososiale utviklingen som kan lede til voldelig ekstremisme, og hvordan forebygge denne utviklingen.

Vi står til disposisjon med konsultasjoner og veiledning.