Vold og seksuelle overgrep

Her finner du veiledere, handlingsplaner og sentrale dokumenter om vold og seksuelle overgrep.

RVTS Nord arbeider også mot forebygging av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep dinutvei.no

Informasjon om vold i nære relasjoner – Tidlig inn

Informasjon om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Fra UDI

Myhre, Thoresen & Hjemdal (2015) Vold og voldtekt i oppveksten En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS. Rapport 1/2015. Oslo.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014) En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017). Oslo.

Helsedirektoratet (2014) Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – hvordan avdekke vold. IS-2181. Oslo.

Thoresen & Hjemdal (2014) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS. Rapport 1/2014. Oslo.

Kruse & Bergman (2014) «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. NKVTS. Rapport 4/2014. Oslo.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013) Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014 – 2017). Oslo.

Justis og beredskapsdepartementet (2013) Stortingsmelding nr 15 (2012 – 2013). Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Det handler om å leve. Oslo.

KS (2013) Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier.  Oslo.

NKVTS (2013) Web-basert veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Oslo.

NKVTS (2012) Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling. (2012) Oslo.

Helsedirektoratet (2010) Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak. Rapport. IS-1855. Oslo.

Justis- og politidepartementet (2008) Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Oslo.

Sosial og helsedirektoratet (2007) Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. IS-1457. Oslo.