Veiledning

RVTS Nord kan veilede tjenesteapparatet i konkrete saker, men også om generelle problemstillinger.

Hvis du ønsker generell informasjon, eller du trenger råd og veiledning i en konkret sak, kan du kontakte RVTS Nord via telefon eller e-post. Ofte vil det være nok med en enkelt telefonsamtale. Andre ganger vil det være behov for oppfølging. I saker der mange parter er involvert, avtaler vi ofte oppfølging gjennom videokonferanse. Vi har begrenset mulighet til å reise ut for å gi veiledning.

Konsultasjonsteamet om avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn:

RVTS-Nord deltar i et tverrfaglig og tverretatlig konsultasjonsteam, som møtes hver onsdag, fra 1200-1530. Her kan bekymring eller mistanke om at et barn utsettes for vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt drøftes anonymisert. Man kan delta ved oppmøte, på telefon eller via videokonferanse. Tilbudet er til alle som jobber med barn og ungdom, i hele regionen. Kontakt Statens barnehus i Tromsø, for avtale. Tlf. 77 79 74 40

Kompetanseteamet om oppfølging av barn og unge med bekymringsfull eller krenkende seksuell atferd:

RVTS-Nord koordinerer et tverrfaglig og tverretatlig kompetanseteam som møtes hver andre torsdag i måneden, fra 1200-1530. Her kan risikovurdering, funksjons- og behovskartlegging, behandling og annen oppfølging av barn og unge med bekymringsfull eller krenkende seksuell atferd drøftes anonymisert. Man kan delta ved oppmøte, på telefon eller via videokonferanse. Tilbudet er til alle som jobber med barn og ungdom, i hele regionen. Kontakt RVTS-Nord, for avtale. Tlf. 77 75 43 80 e-mail: dagfinn.sorensen@unn.no