Veiledere, handlingsplaner og sentrale dokumenter innenfor flyktningfeltet

Bäärnhielm, Rosso og Pattyi (2010) Kultur, kontekst og psykopatologi. Manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM-IV. Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) i samarbeid med Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening. Oslo.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013–2016). Oslo.

Berggrav (2013) Tåler noen barn mer juling? En kartlegging av hjelpeapparatets håndtering av vold mot barn i minoritetsfamilier. Rapport januar 2013, Redd Barna. Oslo.

Dahl, Sveaass, Varvin (red) (2006) Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger – veileder.  NKVTS. Oslo.

Uwimana (2006) Flyktningen i sin private verden (nedlastbart hefte på 5 språk).

Helsedirektoratet (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Veileder IS-1022. Oslo.

Helsedirektoratet (2011) Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene. Veileder IS-1924. Oslo.

Helse og omsorgsdepartementet (2013) Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Oslo.

Hofman (2011) Etniske minoritetsbarn som opplever vold i familien -utfordringer og muligheter. NKVTS rapport 2, 2011. Oslo.

Neumayer, Skreslett, Borchgrevink, Solveig Gravråkmo m.fl. (2006) Psykososialt arbeid med flyktningbarn. Introduksjon og fagveileder. NKVTS. Oslo.

Norges offentlige utredninger (NOU) (2011) I velferdsstatens venterom Mottakstilbudet for asylsøkere. NOU 2011:10. Oslo.

Sommerfeldt, Hauge, Øverlien (2014) Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. NKVTS Rapport 3, 2014. Oslo.