Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer er revidert

Veilederen skal bidra til enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial oppfølging etter kriser, ulykker og katastrofer.

Veilederen, “Mestring, samhørighet og håp”, beskriver hva som er kommunenes forpliktelser i den psykososiale oppfølgingen ved alvorlige hendelser.

Les veilederen her

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at kunnskapsgrunnlaget for veilederen er en kombinasjon av internasjonal og nasjonal forskning og nasjonale erfaringer. Etter terrorhendelsene 22. juli 2011 har vi i Norge innhentet mye læring og erfaring om hva de som har vært mottakere av hjelpen opplevde som god oppfølging. Dette er tatt inn i veilederen.

Veilederen skal være med på å definere hva som er god praksis i tjenestene. Sentrale områder er:

  • Proaktiv psykososial oppfølging med egen navngitt kontaktperson i kommunen.
  • Brukerperspektivet skal være sentralt i tjenesteytelsen.
  • Samarbeid mellom tjenesteytere på ulike nivå og i ulike sektorer, inkludert frivillig sektor.
  • Tiltak for å aktivere den rammedes eget støttenettverk.
  • Anbefalinger for god kriseledelse og virksomhetsevaluering

De fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) vil være sentrale i arbeidet med å implementere veilederen.

Veileder om psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-1810) ble først utgitt i 2011.