Barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

Videreføring av det regionale flerfaglige, tverretatlige og tverrsektorielle kompetanseteamet - barn og unge som krenker seksuelt

Samarbeidspartene har besluttet å videreføre det regionale flerfaglige, tverretatlige og tverrsektorielle kompetanseteamet, som gir råd og veiledning i saker som omhandler barn og unge som krenker seksuelt. Teamet har representanter fra BUP- Tromsø, RVTS- Nord, Statens Barnehus i Tromsø, SMISO-Tromsø og Bufetat-Nord.

Målgruppe: Alle i Nord-Norge som gjennom sin yrkesutøvelse følger opp barn og ungdommer som har en bekymringsfull eller potensielt skadelig seksuell atferd, eller som har begått seksuelle krenkelser.

Saker med barn og unge som krenker seksuelt stiller hjelpere overfor en rekke utfordringer. Teamet gir veiledning og råd knyttet til utredning, risikovurdering og oppfølging. Sakene drøftes i anonymisert form, og rådsøker beholder det formelle ansvaret for barnet /ungdommen.

Ved saker som haster eller ved spørsmål om avdekking er det ønskelig at du fremdeles tar kontakt med Konsultasjonsteamet ved Statens barnehus Tromsø (se:http://www.statensbarnehus.no/barnehus/tromso/konsultasjonsteam )

Kompetanseteamet møtes en gang pr måned (den andre torsdagen i måneden, fra kl. 1200-1530), og konsultasjonene kan foregå på telematikk, telefon eller ved fysisk oppmøte (på BUP-Tromsø, i Breivika).

Kontaktinformasjon:

Koordinator: RVTS Nord

Telefon: 777 54380

E-post: Dagfinn.Sørensen@unn.no

(Ikke oppgi personlige eller sensitive opplysninger i e-post)

Brosjyre