Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Unge jenter og gutter skal selv kunne velge hva slags utdannelse de skal ta, hvilket yrke de skal ha, og hvem de skal leve livet sitt sammen med. Barn og unge har rett til et liv uten vold og alvorlige frihetsbegrensninger. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er vold i nære relasjoner. Det er alvorlige brudd på norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter

– slik innledes Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Arbeid med denne tematikken krever tverrfaglig samarbeid i kommunene. RVTS Nord skal bidra til nødvendig kompetanse hos helsepersonell og andre berørte aktører.

Gjennom nettstedet Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tilbyr RVTS Nord faglig påfyll til lokale, tverrfaglige nettverk som kan brukes til lokale fagdager om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Hensikten med å lage nettbaserte konferanser, er å nå ut med kompetanse til flere aktører i kommunene, enn de vi når via store konferanser, samt å bidra til nettverksbygging lokalt. Erfaringene så langt tyder på at en nettbasert løsning er en funksjonell og hensiktsmessig metode i vår region, preget av små kommuner og store avstander.