Om psykososial beredskap

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging har omfattende arbeidsoppgaver rettet mot psykososial beredskap.

Kompetanseheving, fagutvikling og nettverksbygging inngår som sentrale strategier i arbeidet med psykososial beredskap. En viktig del av kommunens beredskapsansvar er å ivareta befolkningen som har opplevd kriser og potensielt traumatiserende hendelser. Hensikten er å yte tilfredsstillende omsorg og støtte, samt å forebygge framtidige helseproblemer hos befolkningen.

veileder kriseKommunene anbefales å organisere den psykososiale oppfølgingen i kriseteam. Les mer i revidert veileder som ble utgitt i mars 2016: Mestring, samhørighet og håp – Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer.

 

 

 

 

 

Psykososial beredskap omfatter også innsats rettet mot FN / Nato-veteraner. God ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste er målet for regjeringens oppfølgingsplan ”I tjeneste for Norge”. RVTS ene bidrar i arbeidet med målsettingen.

RVTS Nord bidrar også i arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Her legger ”Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme” føringer for oppgavene.

Kunnskapsportalen «radikalisering og voldelig ekstremisme – prosesser inn og veier ut» er en del av regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Les mer om kunnskapsportalen her.

UtveierLink til kunnskapsportalen og nettstedet «utveier» finner du her.