Tolking

I Norge er likeverdige offentlige tjenester en målsetting. Brukere som ikke behersker norsk, har rett til å få tolk. Tolketjenester skal være gratis for pasientene. Barn og pårørende skal ikke benyttes som tolk. Her kan du lære mer om tolking og hvor viktig det er at du bestiller en kvalifisert tolk.

I Norge er likeverdige tjenester til hele befolkningen et uttalt mål for helse- og omsorgstjenesten. Lik tilgang til tjenester forutsetter i mange tilfeller tilrettelagt informasjon og kommunikasjon via tolk. Pasientens rett til bruk av tolk er indirekte nedfelt i en rekke lover.  I Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 vektlegges det at man bruker kvalifiserte tolker. Tolker skal utføre sitt arbeid i tråd med retningslinjer for god tolkeskikk.

Det er et dokumentert underforbruk av tolketjenester i helsetjenesten, og familiemedlemmer eller andre ukvalifiserte personer benyttes ofte som tolk. Manglende bruk av kvalifiserte tolker kan medføre store konsekvenser for pasientene. Det finnes eksempler på tragiske dødsfall som har vært knyttet til kommunikasjonsproblemer. Liggetiden på sykehus kan bli forlenget, og det skjer flere re-innleggelser. Det blir også tatt flere prøver og undersøkelser. I tillegg er pasientene mindre tilfredse med behandlingen.

Det finnes et gratis norsk e-læringsprogram om tolking: Kommunikasjon via tolk i helsetjenesten.

Samisk språk er et offisielt språk i Norge. Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk har brukerne rett til å bli betjent på samisk, både skriftlig og muntlig. Det finnes også et gratis e-læringsprogram om samisk tolking i helsevesenet. (Samisk tittel: Sámegiela dulkon dearvvašvuođaásahusain).

 

Litteratur om tolking:

Helsedirektoratet (2011)  Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene  Veileder IS-1924. Oslo.

Norges offentlige utredninger (NOU) (2014) Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. NOU 2014:8. Oslo.