Tilskuddsordning for psykologer

Helsedirektoratet har lagt ut tredje kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2015.

Søknader blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015. Bevilgningen er på 33 millioner kroner i restmidler for denne kunngjøringen. Total bevilgning for ordningen er 100 millioner kroner.

Noen hovedpunkter for ordningen:

 • Psykologtilbudet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid,  utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
 • Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
 • Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
 • Psykologen skal inngå i flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
 • Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
 • Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte programmet «Økt gjennomføring i videregående opplæring»
 • Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
 • Lokal tilpasning av psykologtilbudet
 • Solid ledelsesforankringshutterstock_244188520

Se kunngjøringen fra Helsedirektoratet her.