Tilskudd til psykologer

Tilskudd til psykologer

Helsedirektoratet har publisert 2. kunngjøring av  tilskuddordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd for 2016».

Målet med ordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet. Ordningen skal bidra til at alle kommuner har rekruttert psykolog ved innføring av lovkrav om psykologkompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Det tas sikte på at lovkravet trer i kraft fra 2020.

Delmål

Bidra til forsterket rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at kommunene benytter kompetansen:

  • i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet.
  • i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø.
  • til utredning, diagnostisering og lavterskel behandlingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper.
  • til mer utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.

Søknadsfrist: til Fylkesmannen innen 20. september 2016

Budsjettramme: 81 millioner kroner

Fylkesmannen har overtatt forvaltningen av tilskuddet for Helsedirektoratet. Kommunene skal sende søknad samt rette øvrige henvendelser til sin Fylkesmann (www.fylkesmannen.no) . Det er laget nytt regelverk for tilskuddsordningen som gjelder fra i år. For å skrive en god søknad er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet.  Regelverket kan lastes ned, sammen med en «Veiledning til regelverket» i vedlagte kunngjøring. Fylkesmannen kan bistå med råd og veiledning ved behov.

Her er kunngjøringen med all nødvendig informasjon 

Kilde: Helsedirektoratet