Tidlig inn

Tidlig inn

Hjelpeguide til å kartlegge og spørre om vold

Last ned brosjyren her

Brosjyre Tidlig Inn 1

 

Forslag til introduksjon av spørsmålene

Vi vet at omtrent 4 prosent av gravide blir utsatt for alvorlig fysisk vold. I tillegg vet vi at det er mange flere som er utsatt for psykisk vold. Vi tenker det er viktig å forebygge de skadene som vold medfører og derfor har vi dette som tema.

Veiledning til foreldre

– Barn som utsettes for vold er i risiko for å bli traumatiserte, noe som blant annet kan vise seg ved utrygghet og svingninger i humør, eller at de over tid utvikler læringsvansker, uro, konsentrasjonsvansker, etc. Slik som vi kjenner forskningen i dag, så vet vi at barn som er vitne til vold utvikler de samme skadene som de som er direkte utsatt.

Åpne opp for videre samtale

”En del undersøkelser viser at noen gravide utsettes for opplevelser under svangerskapet som kan medføre stress, engstelse og andre problemer. Dette kan påvirke hvordan svangerskap og fødsel forløper, og kan være en belastning for både kvinnenes og barnets helse.

Noen av de opplevelsene som kan være mest skadelig er vold og trusler om vold. Dette er dessverre ikke så uvanlig. Undersøkelser viser at mer enn 4 % av alle gravide i Norge har opplevd dette under svangerskapet.
Tidlig inn 3

I vår kommune ønsker vi å spørre alle kvinner som kommer til svangerskapskontroll noen spørsmål om utrygghet og vold, noe som også gjøres i flere andre norske kommuner.

Dersom vi får kjennskap til at barn utsettes for mishandling eller grov omsorgssvikt har vi meldeplikt til barnevernet.

Intervju
Gå igjennom intervjuguiden. Du skriver ned svarene på skjemaet. Dersom kvinnen ikke vil svare på spørsmålene, kryss av for det, og eventuelt om du vil forsøke å stille spørsmålene på nytt senere.

Risiko- og ressurskartlegging
Snakk med kvinnen om hva hun opplever som sitt behov for hjelp. Tro på henne. Det er normalt at man bagatelliserer eller normaliserer sin situasjon. I de fleste tilfeller er ikke situasjonen bedre enn de beskriver.Ikke demoniser utøver; hun har valgt ham selv og kan fortsatt ha varme følelser for ham. Men; vær tydelig på at vold er uakseptabelt – vis at du bryr deg.Spør om hva hun gjør for å beskytte seg selv (og eventuelt andre barn) når hun utsettes for vold. Identifiser tilgjengelige og relevante ressurser.

Er det pågående vold og trusler om vold
Spør hvordan du kan kontakte henne videre, og om det er utrygt for henne hvis mannen får vite at hun har snakket om dette. Understrek at han ikke trenger å vite det, hvis dette kan gjøre livet vanskelig for henne. Gi henne styrke og anerkjennelse.

Får du informasjon som utløser opplysningsplikten til barneverntjenesten, skal saken meldes. Er du usikker på om informasjonen du har innhentet utløser opplysningsplikten, drøft saken med kollega og/eller leder. Barneverntjenesten, politi eller konsultasjonsteam kan også benyttes for anonymisert drøfting av saken.

For mer bakgrunnsinformasjon se: www.nkvts.no/biblioteket/Sider/Info_AsporreomvoldvedsvangerskapskontrollRapport fraetforsoksprosjektifirekommuner.aspx