Stort engasjement i Alta

Bygging av kompetanse settes på dagsorden. Når viktige oppgaver skal løses, må man sette av tid til kompetansebygging og tid til å reflektere over egen praksis. Dette har lederen på Alta mottak for enslige mindreårige, Renate Moe tatt på alvor. Hele to dager var satt av til å fokusere på arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere (EMA). RVTS Nord var invitert inn til foredrag på en fagdag og et kurs for 16 av de 23 ansatte på mottaket.

Gro presenterer
Gro presenterer

Gro Berntsen (RVTS Nord) hadde regi på fagdagen under overskriften «Fagdag om arbeidet med enslige mindreårige asylsøkere i EM mottak». På asylmottaket for mindreårige i Alta bor det per i dag 28 beboere. Dette er et midlertidig botilbud for unge mennesker mens de venter på å få sin asylsøknad behandlet. Her er det viktig å få til en normal hverdag med gode rutiner og deltakelse i lokalsamfunnet. De som bor på asylmottaket har veldig forskjellige bakgrunn og forskjellige behov. Medarbeidere på asylmottak spiller en viktig rolle i en sårbar fase i de unges liv.

Gro innleder med tema om hvordan en får til kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Kommunikasjon som et grunnleggende element i sosiale sammenhenger og som kommer til uttrykk gjennom språk og adferd. Det diskuteres og reflekteres over hvordan beboernes adferd kan forstås generelt og selvmordsatferd spesielt.  Atferd som kan forstås på forskjellige måter og som medarbeider vil møte forskjellig ut fra egen erfaring, følelse og kunnskap.

Selvmordsatferd er for mange ukjent. Det ble mange gode refleksjoner over hva det gjør med oss dersom vi opplever det og hvordan vi kan hjelpe og støtte.

Tilbakemeldinger fra deltagerne viser at det var nyttig med fagkunnskapen som var presentert. De trekker frem viktigheten av å vite noe om symptomer på traume, forståelse av selvskading og selvmordsatferd og hvordan en kan snakke om tabubelagte tema som dette. De vektlegger også betydningen av å bruke tid til diskusjon i mindre grupper for å diskutere og reflektere over egen praksis. Dette er noe de ønsker å ta med seg videre i arbeid med kompetansebygging.

Marianne presenterer SafeTalk
Marianne presenterer SafeTalk
Hansred
Hans snakker om SafeTalk

Den andre dagen var satt av til kurs i selvmordsforebyggende arbeid. Kurset SafeTALK var under ledelse av Marianne Larssen og Hans Lander. Hensikten med kurset er å få kunnskap om hvordan en identifisere selvmordstanker hos en person og hvordan sørge for at vedkommende kan bli gitt den hjelp som er nødvendig for å trygges.

Kurset vekslet med en teoretisk og en praktisk del. Deltakerne fikk presentert forskjellige aktuelle situasjoner og fikk øvet på hvordan de kan opptre i forskjellige situasjoner som de kan komme opp i.

 

 

 

– Kirsten Eriksen