Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har kunngjort 2. runde med tilskudd til rekruttering av «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» for 2017. 10. september er ny frist for å søke midler til psykologer i kommunene. Kommuner som ikke har fått midler tidligere og kommuner med enslige mindreårige asylsøkere, vil bli prioritert.

Hvem kan søke: Kommuner
Beløp: 28 mill. kroner
Referanse: Kap. 765, post 60 Helse- og omsorgsdepartementet
Søknadsfrist: 10.09.2017

Det gis tilskudd til:

  • lønn til psykologstillinger (kr 400 000 pr 100 % stilling)

Kommunen kan i tillegg gis inntil kr 10 000 pr psykologstilling øremerket spesifikke kompetanseutviklingstiltak i regi av Fylkesmannen og kompetansesentrene innen fagfeltene rus og psykisk helse, vold – og traume.

Kommunene kan benytte psykologen i arbeidet med bedre gjennomføring i videregående opplæring. Det kan eksempelvis skje ved å opprette tverrfaglige team på skolen med eksempelvis øvrige kommunale tjenester, PPT, NAV-veileder, skolens rådgivere og andre relevante aktører.

Forutsetninger for tildeling:

  • psykologstillingen skal være forankret i helse- og omsorgstjenesten, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
  • psykologtilbudet skal være lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning – lavterskeltilbud (gjelder kun i de tilfeller hvor psykologen skal arbeide klinisk)
  • kommunen skal dokumentere egenfinansiering av lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet

I søknadsbehandlingen vil det bli lagt vekt på hvordan kommunen sannsynliggjør at psykologtilbudet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.

Prioriteringer:

  • kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd til formålet

Kommuner som søker om tilskudd til å benytte psykologkompetansen i asylmottak for enslige mindreårige (omsorgssenter) og/eller i asylmottak for asylsøkere i aldersgruppen 16-18 år, har høy prioritet.

Beregningsregler:

  • for psykolog i 100% stilling gis det et lønnstilskudd på kr 400 000 pr budsjettår.
    Tilskuddsbeløpet reduseres tilsvarende ut fra hvilken stillingsprosent det søkes om.
  • tilskuddet gis for 12 måneder i inneværende kalenderår

Tilskuddet til den enkelte kommune kan gis for ett (1) år om gangen inntil lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft, med forbehold om Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet.