Opptak fra “Nasjonal konferanse om gode modeller for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner”

I forbindelse med konferansen vi arrangerte i desember ble det gjort opptak av store deler av konferanse. Mange interessante foredrag. Opptaktene er gjort av KoRus-Nord, og ligger ute på forebygging.no

Innledning. 
v/ Elin Hartvigsen og Hans Lander
Konferansierer, RVTS Nord

Et svik mot barna. 
v/Ann-Kristin Olsen og Ståle Luther, Barnevoldsutvalget

Nye støttesentre for kriminalitetsutsatte – bedre ivaretakelse av ofrene i straffesaker.
v/Liv Hilde Birkeland,  Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet

Regjeringens arbeid mot vold og seksuelle overgrep. Utdeling av Samarbeids- og samordningsprisen 2017.
v/Per-Willy Amundsen, Justis- og beredskapsminister, Justis- og beredskapsdepartementet.

Vinneren av Samarbeids- og samordningsprisen 2017: Krisesenteret i Moss – IKS.
v/ Hanne Tollerud, Ordfører i Moss og  Anne Bramo, Styreleder, Krisesenteret i Moss, IKS,  daglig leder, Krisesenteret i Moss, IKS

 

«Om du tør å spørre, tør folk å svare» – Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn.
v/ Solveig Bergman, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 

Erfaringer i arbeidet med barnehusene i Norge.
v/ Are Evang (del 1)
Ledergruppa for statens barnehus – Barnehuset i Tromsø
v/ Kristin Konglevoll Fjell (del 2)
Ledergruppa for statens barnehus – Barnehuset i Bergen
v/ Anne-Lise Farstad (del 3)
Ledergruppa for statens barnehus – Barnehuset i Kristiandsand
v/ Astrid Johanne Pettersen (del 4)
Ledergruppa for statens barnehus – Barnehuset i Oslo

 

Krisesenterets arbeid med særlig sårbare grupper (rus, psykiske lidelser, funksjonshemming) – oppsummering fra et pilotprosjekt.
v/ Wanja Sæther og Anders Lundesgaard, Krisesenteret i Salten og RVTS Nord

Hvorfor er samene tause? – Om klinisk arbeid i en samisk befolkning.
v/ Anne Lene Turi Dimpas, Samisk nasjonalt kompetansesenter

Barnevernet i møte med traumatiserte barn og voksne i minoritetsfamilier – hvordan gripe inn?
v/ Berit Berg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU, Institutt for sosialt arbeid

Videoer er hentet herfra