Om flyktninghelse og tvungen migrasjon

RVTS Nord sitt mål er å bidra til at flyktninger og asylsøkere tilbys likeverdige offentlige tjenester, og at Norges internasjonale forpliktelser innenfor dette feltet blir overholdt.

Norge er forpliktet til å overholde internasjonale konvensjoner som MenneskerettighetserklæringenFlyktningkonvensjonen og FNs Torturkonvensjon. Per i dag får et overveiende flertall av dem som får realitetsbehandlet sine asylsøknader, innvilget beskyttelse. Samtidig foreligger det en rekke systemmangler og rettssikkerhetsproblemer innenfor flyktningfeltet. RVTS Nord ønsker å bidra til å styrke gruppens rettssikkerhet, for eksempel knyttet til behov for helseerklæringer. Når det gjelder oppfølging av torturoverlevere, mangler det per i dag systemer som sikrer dokumentasjon, behandling og rehabilitering.

Flyktninger og asylsøkere er en heterogen gruppe, og deres utfordringer er ofte shutterstock_132791996komplekse. Derfor krever arbeidet med gruppen evne til kultursensitivitet og kompetanse utover ett enkelt fagområde. Vanlige samarbeidspartnere kan være helsevesen, barnevern, skole, utlendingsmyndigheter og politi.

Mange flyktninger og asylsøkere har opplevd alvorlige traumer. Dette kan være grusomme hendelser i hjemlandet, som krig, overgrep eller tortur.  Selve flukten kan også være traumatiserende. En eksiltilværelse preget av store omveltninger og en usikker framtid er for mange en ytterligere belastning. Samtidig kan livet i tvungen eksil by på trygghet og nye muligheter. Enslige mindreårige som kommer til Norge, er en spesielt sårbar gruppe.

 

Flyktning.net

Folder om tilgjengelige ressurser når man arbeider med flyktninger og asylsøkere

tilgjengelige ressurser

Informasjon om dagens flyktingsituasjon

Temporary beds in the airport closed due to the strike