Kunngjøring av tilskudd

Kunngjøring av tilskudd

Kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

Helsedirektoratet har hatt en stor økning i antall søknader og tildelinger i år.  Det er gitt tilskudd til 273 stillinger fordelt på 165 kommuner/bydeler. Alle landets fylker er representert. Det er en positiv utvikling som direktoratet er godt fornøyde med. Samtidig står fortsatt over halvparten av landets kommuner utenfor ordningen.  Det er derfor viktig å fortsette innsatsen med å stimulere flere kommuner til å søke i 2015.

Helsedirektoratet har lagt ut kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 765.60 for 2015.

Søknadsfrist: 1. mars 2015

Bevilgning: 100 millioner kroner 

Med henvisning til tilskuddsbrevene til kompetansesentrene ber vi med dette kompetansesentrene om bistand til å gjøre kunngjøringen kjent for kommunene gjennom relevante kanaler. Landets fylkesmenn er også bedt om å bistå.

Noen hovedpunkter for ordningen:

 • Psykologtilbudet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid,  utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
 • Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
 • Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
 • Psykologen skal inngå i flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
 • Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
 • Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte programmet «Økt gjennomføring i videregående opplæring»
 • Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
 • Lokal tilpasning av psykologtilbudet
 • Solid ledelsesforankring

 Vedlagt følger også en fylkesvis oversikt over tildeling av tilskudd for 2014. Dette er et arbeidsdokument, så dere bes om å ikke distribuere denne til andre.

Her er kunngjøringen med all nødvendig informasjon:

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2015.aspx

shutterstock_249312766

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Berg Leknes, jbl@helsedir.noog tlf 24 16 32 52 eller Tine Sveen, tin@helsedir.noog tlf 25 16 34 82